Rejestr zmian w biuletynie

12.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Kontakt z urzędnikiem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz pracowników UM.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontakt z urzędnikiem
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontakt z urzędnikiem
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz pracowników UM.pdf
Dotyczy dokumentu:
Prośba Radnych Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2019 roku o przedstawienie spisu kwot za dzierżawę nieruchomości gminnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prośba Radnych Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2019 roku o przedstawienie spisu kwot za dzierżawę nieruchomości gminnych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz_Oplat za rok 2019_dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrów Aktywności Obywatelskiej w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki -Zdrój w 2019 r. z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program Współpracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XLIII/224/09 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 września 2009 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Duszniki Zdrój z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2010 rok”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o konkursach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr LVIII/282/10 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 października 2010 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki Zdrój z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok” UCHWAŁA Nr LVIII/282/10 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 października 2010 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki Zdrój z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2010 realizacji przez organizacje pozarządowe na terenie miasta Duszniki Zdrój zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) z wykonania zadania publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO XXX DNI MUZYKI INSTRUMENTALNEJ - DUSZNIKI 2012 w dyscyplinie: instrumenty dęte, Koncerty, Wystawy, Warsztaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ W SPRAWIE POZAKONKURSOWEGO TRYBU PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
POZAKONKURSOWY TRYB PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Zarządzanie i rozwój w organizacji pozarządowej” – rozpoczynamy bezpłatny cykl edukacyjny dla dolnośląskich NGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Duszniki Zdrój na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm) oraz podjętej Uchwały Nr LVIII/282/10 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 października 2010 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki Zdrój z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”,
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta złożona w ramach trybu pozakonkursowego wg art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży "RODZICE -DZIECIOM" na realizację zadania pt. Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego - rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 71/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 8 sierpnia 2012r., w sprawie: wysokości dofinansowania w ramach pozakonkursowego trybu przekazywania środków na dofinansowanie realziacji zadań przez organizacje pozarządowe, oraz inne podmioty prowadzące dziłalność pożytku publicznego na rok 2012r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
67 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHOPINOWSKI W DUSZNIKACH-ZDROJU FESTIWALE SZTUKI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta Dusznickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „Rodzice- Dzieciom”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki Zdrój w 2013 r., z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/132/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Programu wspólpracy Gminy Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki Zdrój w 2013 r., z zakresu: polityki społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta złożona w ramach trybu pozakonkursowego wg art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży "RODZICE -DZIECIOM" na realizację zadania pt. Dni Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki” w Dusznikach-Zdroju.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta złożona w ramach trybu pozakonkursowego wg art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży "RODZICE -DZIECIOM" na realizację zadania pt. Wycieczki o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży z terenu Dusznik-Zdroju.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30.01.2013 r. w sprawie:zmian do Zarządzenia nr 10 w sprawie:rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2013 w zakresie polityki społecznej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2013 w zakresie kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
instrukcja wypełniania sprawozdania z wykonania zadania publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJOGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „ Organizacja i realizacja sezonowego przewozu turystów między centrum miasta Duszniki-Zdrój, a stacją narciarską Zieleniec”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w 2014r. z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w 2014r. z zakresu polityki społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki Zdrój w 2014 r. z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
S P R A W O Z D A N IE Z WYKORZYSTANYCH DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ GMINĘ DUSZNIKI-ZDRÓJ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM ORAZ PODMIOTOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO, UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI ORAZ POZOSTAŁYCH ZADAŃ Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ W ROKU 2012 .
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta złożona w ramach trybu pozakonkursowego wg art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przez Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło Duszniki Zdrój na realizację zadania pt. Zakup sprzętu audialnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta złożona w ramach trybu pozakonkursowego wg art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przez UKS "ORLICA" w Dusznikach Zdroju na realizację zadania pn. Przygotowanie i wyjazd na mistrzostwa świata w jeździe szybkiej na wrotkach zawodników UKS ORLICA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 02/2014 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 02.01.2014 r. w sprawie: weryfikacji ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2014 w zakresie polityki społecznej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 140/2013 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2014 w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, sportu, rekre
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacje Pozarządowe i Stowarzyszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór oferty na realizacjię zadania publicznego- dokument obowiązujący od 01 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór oferty na realizacjię zadania publicznego- dokument obowiązujący od 01 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek formalny pani Małgorzaty Hołysyt z dnia 28 lutego 2019 roku o zgłoszenie się z pismem do operatora telewizji naziemnej ws. zasięgu telewizyjnego w gminie Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór oferty na realizacjię zadania publicznego- dokument obowiązujący od 01 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek formalny pana Piotra Zilberta z dnia 28 lutego 2019 roku o umieszczenie informacji na stronie dzk, dusznik i w kurierze do 15 marca o sposobie i terminie odliczenia od opłat za wodę, w okresie, jakim mieszkańcy nie mogli z niej korzystać.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek formalny pani Małgorzaty Hołysyt z dnia 28 lutego 2019 roku o zgłoszenie się z pismem do operatora telewizji naziemnej ws. zasięgu telewizyjnego w gminie Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizacje Pozarządowe i Stowarzyszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacje Pozarządowe i Stowarzyszenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wzór oferty - wersja edytowalna
Dotyczy dokumentu:
Organizacje Pozarządowe i Stowarzyszenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wzór oferty - pdf
Dotyczy dokumentu:
Organizacje Pozarządowe i Stowarzyszenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik sprawozdanie - pdf
Dotyczy dokumentu:
Organizacje Pozarządowe i Stowarzyszenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik sprawozdanie - wersja edytowalna
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki -Zdrój w 2019 r. z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki -Zdrój w 2019 r. z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.03.2019

Dotyczy dokumentu:
SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ ZA OKRES OD 21 STYCZNIA DO 15 LUTEGO 2019 ROKU.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zieleniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/180/17 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/98/04 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie szczagółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju na I półrocze 2019 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju na I półrocze 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Łączone posiedzenie Komisji Finansów i Infrastruktury w dniu 08 marca 2019 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna