Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.02.2020 10:29 XVIII/119/20 Uchwała Nr XVIII/119/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.
12.02.2020 10:29 XVIII/120/20 Uchwała Nr XVIII/120/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2020.
12.02.2020 10:28 XVIII/118/20 Uchwała Nr XVIII/118/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
12.02.2020 10:27 XVIII/117/20 Uchwała Nr XVIII/117/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
12.02.2020 10:26 XVIII/116/20 Uchwała Nr XVIII/116/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.
12.02.2020 10:25 XVIII/115/20 Uchwała Nr XVIII/115/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12.02.2020 10:24 XVIII/114/20 Uchwała Nr XVIII/114/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki-Zdrój.
12.02.2020 10:23 XVIII/113/20 Uchwała Nr XVIII/113/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
12.02.2020 10:22 XVIII/112/20 Uchwała Nr XVIII/112/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12.02.2020 10:21 XVIII/111/20 Uchwała Nr XVIII/111/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na 2020 r.

1 2 następna