Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.05.2016 11:47 UCHWAŁA Nr XVI/92/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 28 listopada 2007 r. W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki Zdrój, obręb Podgórze.
25.05.2016 11:45 UCHWAŁA Nr XVI/93/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 28 listopada 2007 r. W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki Zdrój dla terenów nie objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
25.05.2016 11:43 UCHWAŁA Nr XVI/94/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 28 listopada 2007 r. W sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie roku 2007.
25.05.2016 11:42 UCHWAŁA Nr XVI/95/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 28 listopada 2007 r. W sprawie: określenia ceny skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2008 r.
25.05.2016 11:41 UCHWAŁA Nr XVI/96/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 28 listopada 2007 r. W sprawie: określenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2008 r.
25.05.2016 11:39 UCHWAŁA Nr XVI/97/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 28 listopada 2007 r. W sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 stycznia 2007 roku nr V/24/2007 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki Zdrój.
25.05.2016 11:37 UCHWAŁA Nr XVI/98/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 28 listopada 2007 r. W sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie likwidacji Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego SP ZOZ w Dusznikach Zdroju.
25.05.2016 11:34 UCHWAŁA Nr XVI/99/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 28 listopada 2007 r. W sprawie: zmiany do uchwały Nr XV/85/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2008.
25.05.2016 11:32 UCHWAŁA Nr XVII/100/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 28 grudnia 2007 r. W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Duszniki Zdrój na rok 2008.
25.05.2016 11:31 UCHWAŁA Nr XVII/101/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 28 grudnia 2007 r. W sprawie: uchwalenia "Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok"

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 następna