Tomasz Kocyła 03.03.2009 14:52

UZYSKANIE DECYZJI O USTALENIU CELU PUBLICZNEGO

­

 

UZYSKANIE DECYZJI O USTALENIU CELU PUBLICZNEGO

 

 1. Miejsce składania wniosku:

Urząd Miejski w Dusznikach Zdrój, Biuro Obsługi Interesanta (parter)

 1. Wymagane druki :

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 1. Wymagane załączniki :

 • Fragment mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopię mapy katastralnej w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 z zaznaczoną granicą wniosku (1 egzemplarz).

 • Mapa winna obejmować teren wokół działki budowlanej (której dotyczy wniosek) w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej niż 50 metrów. Na obszarze tym zostanie przeprowadzona analiza urbanistyczna w oparciu o przepisy par. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26.08.2003 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1588).

 • Koncepcja zagospodarowania terenu .

 • Koncepcja architektoniczna (w formie opisowej- wg wzoru wniosku, i graficznej-elewacje, widoki lub prospekty).

 • Wstępne zapewnienia dostaw: energii, gazu, wody, odbioru ścieków.

 1. Opłaty :

Z opłat zwolnione są wnioski dotyczące, m.in.:

 • spraw mieszkaniowych,

 • podania składane przez organy administracji rządowej lub samorządowej;

 • w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych. 

 1. Termin załatwienia sprawy :

bez zbędnej zwłoki (i po uzyskaniu opinii wymaganych art. 53 ust. 4 Ustawa z dn. 27.03.03r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.).

 1. Jednostka odpowiedzialna :

Referat Techniczno-Inwestycyjny, (drugie piętro, pokój nr 21), telefon 074/86 97 688,

 1. Tryb odwoławczy :

Strony (w tym wnioskodawca) mogą złożyć odwołanie od uzyskanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój .

 1. Opłata za odwołanie :

--------------------------

 1. Podstawa prawna :

Ustawa z dn. 27.03.03 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm. ).

 1. Uwagi :

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawana jest na wniosek inwestora zamierzającego ją realizować. Dla uzyskania omawianej decyzji inwestor nie musi mieć jakiegokolwiek tytułu prawnego do nieruchomości mających być objętych tą lokalizacją. Jednakże decyzja może być wydana tylko wobec takich nieruchomości, które są położone na terenach nie wymagających uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśnicze albo SA objęte zgoda uzyskana przy sporządzaniu planów miejscowych, które obowiązywały w dniu 1 stycznia 1995r., lecz utraciły już moc obowiązującą.

We wniosku o wydanie decyzji inwestor zobowiązany jest określić;

 • Granice terenu objętego wnioskiem, przedstawione na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy kastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:5000 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji linowych również w skali 1:2000,

 • Zapotrzebowanie na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposób unieszkodliwiania odpadów,

 • Planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

 • Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

 

 

Komentarz

­

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UZYSKANIE DECYZJI O USTALENIU CELU PUBLICZNEGO
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.03.2009 14:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.10.2021 07:50 Usunięto załącznik wz-2[1].pdf (Dawid Dymowski)
04.10.2021 07:50 Dodano załącznik "wniosek o wydanie decyzji celu publicznego.doc" (Dawid Dymowski)
04.10.2021 07:50 Dodano załącznik "wniosek o wydanie decyzji celu publicznego.pdf" (Dawid Dymowski)
04.10.2021 07:50 Edycja dokumentu (Dawid Dymowski)
11.01.2018 11:40 Dodano załącznik "wz-2[1].pdf" (Administrator Systemu)
11.01.2018 11:39 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
11.01.2018 11:39 Usunięto załącznik wzór_wniosku_o_zaswiadczenie[1].pdf (Administrator Systemu)
03.03.2009 14:54 Edycja dokumentu (Tomasz Kocyła)
03.03.2009 14:52 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Kocyła)