Tomasz Kocyła 15.12.2010 14:16

UCHWAŁA NR II/06/2010 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój.

­

UCHWAŁA NR II/06/2010

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 1,2,3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) w zw. z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398),

Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój - Panu Andrzejowi

Rymarczykowi - w następującej wysokości:


  1. wynagrodzenie zasadnicze - 4.200 zł.,

  2. dodatek funkcyjny - 1.600 zł.,

  1. dodatek specjalny – 30 % łącznie

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 1.740 zł.,

  1. dodatek za wieloletnią pracę (za wysługę lat) – 20% - 840 zł.

_______________________________

Razem: 8.380 zł


Słownie: osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych, groszy 00/100.§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 15 grudnia 2010 r.§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dusznikach-Zdroju


/-/ Jan Śmielak

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR II/06/2010 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.12.2010 14:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.12.2010 14:16 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Kocyła)