Beata Sujak 10.08.2021 13:35

Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli/szkół/placówek oświatowych

­

I Nazwa sprawy:

Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli/szkół/placówek oświatowych

II Miejsce Złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi – parter
tel. 74 8697 689
e-mail: bp@duszniki.pl
czas pracy:
poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00

III Wymagane dokumenty:

1. Wniosek w sprawie dowozu dziecka niepełnosprawnego do najbliższego przedszkola/szkoły/ ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego*

2. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

3. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,

4. Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych),

5. Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka (zaświadczenie o realizacji nauki ).

6. Inne dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, (jeśli będą wymagane)

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i ponownego złożenia w ustalonym terminie.

IV Termin  załatwienia sprawy:

  1. Ze względu na konieczność organizacji dowozu na dzień 1 września wnioski należy złożyć do 10 lipca poprzedzającego dany rok szkolny. Rozpatrywane są niezwłocznie.
  2. Wnioski złożone po terminie rozpatrywane są nie później niż w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do urzędu.

V Sposób załatwienia sprawy:

 

W zależności od złożonego wniosku: pismo, zakup biletu miesięcznego dla ucznia i opiekuna, umowa

VI Osoba odpowiedzialna

Beata Sujak tel. 74 8697 676 wp@duszniki.pl, p. nr 6

VII Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się

 

VIII Podstawa prawna:

  1. Art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4  oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
  2. Uchwała nr XXXVII/223/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju na rok szkolny 2021/2022 z dn. 29.07.2021r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Duszniki-Zdrój.
    Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny Rada Gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.
  3. Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 09 sierpnia 2021 r. w sprawie zapewnienia  bezpłatnego  transportu  i  opieki  oraz  zasad  zwrotu  kosztów  przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów w czasie przewozu do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

IX Dodatkowe informacje:

Zgodnie z ustawą gmina ma obowiązek:

1) zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

2) zapewnić uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;

3) zapewnić dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli/szkół/placówek oświatowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Beata Sujak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.08.2021 13:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.08.2021 09:56 Edycja dokumentu (Beata Sujak)
10.08.2021 14:01 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
10.08.2021 13:55 Dodano załącznik "Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły.pdf" (Beata Sujak)
10.08.2021 13:55 Edycja dokumentu (Beata Sujak)
10.08.2021 13:54 Edycja dokumentu (Beata Sujak)
10.08.2021 13:35 Utworzenie dokumentu. (Beata Sujak)