Piotr Cisakowski 20.05.2021 13:19

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

­

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 1. Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Miejski w Dusznikach Zdrój, ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój.

Biuro Obsługi (parter), tel. 74/ 869 76 89

od poniedziałku do piątku ,w godzinach  8.00 – 15.00.

 1. Komórka odpowiedzialna: Biuro Obsługi Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju.
 2. Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Uwaga! wniosek należy wydrukować obustronnie

Do wniosku należy dołączyć:

 1. oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy
 2. zaświadczenie/a o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku,
 3. oświadczenie/a dotyczące spełniania wymagań, o których mowa a art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d określonych w art. 39a ust. 1 pkt 1-4,
 4. wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
 • markę, typ,
 • rodzaj/przeznaczenie,
 • numer rejestracyjny,
 • numer VIN,
 • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;
  1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji oraz wypisu/-ów z licencji;
  2. Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (tylko, gdy strona działa przez pełnomocnika).
 1. Dokumenty do wglądu:
 • dowód osobisty
 • prawo jazdy,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • dowód/ody rejestracyjny/e pojazdu/ów, którym/i transport będzie wykonywany,
 • dokument/y potwierdzający/e tytuł prawny do dysponowania pojazdem/ami, którym/i transport ma być wykonywany.
 1. Opłaty:

Wysokość opłaty zależy od okresu ważności licencji i wynosi:

 • 200 zł – od 2 do 15 lat
 • 250 zł – od 15 do 30 lat
 • 300 zł – od 30 do 50 lat

Opłaty urzędowe dokonywane  są na konto Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju

Bank Spółdzielczy Kłodzko Oddz. Duszniki-Zdrój 60 9523 1011 0200 0329 2002 0003

W przypadku zmiany licencji, z powodu zmiany danych w niej zawartych, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa powyżej, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji tj.:

 • od 2 do 15 lat – 20 zł
 • powyżej 15 do 30 lat – 25 zł
 • powyżej 30 do 50 lat – 30 zł

Za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji oraz wypis na ten pojazd pobiera się 11% opłaty odpowiedniej dla okresu ważności licencji.

Opłatę za udzielenie/zmianę licencji oraz wydanie wypisu/-ów uiszcza się w kasie Urzędu lub przelewem na konto,  przed złożeniem wniosku.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści.
 1. Termin załatwienia sprawy:

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż
w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 1. Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój.

 1. Opłata za odwołanie:

Nie podlega opłacie

 1. Uwagi:

Licencje wydawane są na okres od 2 do 50 lat.

 1. Informacje dodatkowe:

Od stycznia 2020 r. wszystkie osoby, które chcą zostać taksówkarzami nie muszą zdawać egzaminów z topografii miasta oraz przepisów prawa miejscowego.

UWAGA:
Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem 1 stycznia 2020 r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1180) tj. do 31 grudnia 2022 r.

Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w zmienionej ustawie o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U.2019.2377), na wniosek przedsiębiorcy złożony przed 31 grudnia 2022 r. PO TYM TERMINIE LICENCJE TE TRACĄ WAŻNOŚĆ!

Kto może wystąpić z wnioskiem/ zainicjować sprawę:

Przedsiębiorca, którego przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest działalność taksówek osobowych.

 1. Podstawa prawna :

 

 

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Piotr Cisakowski
Informację wytworzył:Piotr Cisakowski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.05.2021 13:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.05.2021 13:19 Utworzenie dokumentu. (Piotr Cisakowski)