Małgorzata Gorzkowska 09.04.2021 11:12

Nabór na wolne stanowisko pracy ds.finansowych

­

URZĄD MIEJSKI W DUSZNIKACH-ZDROJU,
RYNEK 6 57-340 DUSZNIKI-ZDRÓJ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

stanowisko ds. finansowych

(nazwa stanowiska pracy)

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
 3. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie wyższe - ekonomiczne,
 7. doświadczenie zawodowe minimum 3 lata

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego  oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. znajomość ustaw i rozporządzeń z zakresu rachunkowości, finansów publicznych oraz praktyki funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek finansów publicznych,
 3. znajomość zagadnień klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej w zakresie księgowości budżetowej,
 4. umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
 5. dobra umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietów MS Office, programów niezbędnych do obsługi budżetu,
 6. zdolność analitycznego myślenia,
 7. komunikatywność, samodzielność,
 8. preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku w księgowości i rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. bieżąca ewidencja księgowa wydatków budżetowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i planem kont,
 2. bieżąca ewidencja księgowa podatku VAT
 3. dekretowanie dokumentów dotyczących wydatków, zgodnie z klasyfikacją budżetową i planem kont,
 4. miesięczne zamykanie kont  analitycznych  wydatków, uzgadnianie ich z kontami syntetycznymi,
 5. sporządzanie sprawozdań z wydatków, sprawozdań z należności, zobowiązań z obowiązującymi przepisami,
 6. bieżące kontrolowanie zgodności wydatków  z planem finansowym,
 7. ewidencjonowanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i gruntów, sporządzanie dowodów OT z przyjęcia środków trwałych i WNP,
 8. bieżące prowadzenie ewidencji środków trwałych w urządzeniach księgowych,
 9. sporządzanie przelewów,
 10. terminowe sporządzanie przelewów dotyczących zapłaty rat  i odsetek od kredytów i pożyczek
 11. prowadzenie rejestru faktur i rejestru zakupów dla podatku VAT
 12. wprowadzanie planu finansowego do urządzeń zgodnie z uchwałami i zarządzeniami
 13. inwentaryzacja należności i zobowiązań drogą potwierdzenia sald, wobec wszystkich zaewidencjonowanych wierzycieli i  dłużników - wydatki,
 14. zastępstwo w kasie w razie nieobecności pracownika,
 15. wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca na stanowisku urzędniczym, w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6,
 2. forma zatrudnienia: umowa o pracę
 3. wymiar czasu pracy: pełny etat
 4. praca w godzinach 7.30- 16.00 z przerwą od 12.15 – 13.00.
 5. w przypadku kandydata podejmującego pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, umowa o prace będzie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Podpisanie umowy zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

5.Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV
 2. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska –wg wzoru
 5. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019, Nr 1282) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z  oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe –  wg wzoru,
 8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych – wg wzoru,
 9. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Urzędu Miasta w Dusznikach – Zdroju dotyczącą przetwarzania danych osobowych wraz ze zgodą na ponowne wykorzystanie danych osobowych w procesie przyszłej rekrutacji,
 10.     oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie            pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie          obowiązków w wymiarze jednego etatu -  wg wzoru.
 11.      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.     

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 19 kwietnia 2021 roku do  godz.15:00

pod adresem:      Urząd Miejski

                               Rynek 6

                               57-340 Duszniki-Zdrój

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. finansowych”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.        

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju przy ul. Rynek 6  (pok. 6) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.duszniki.pl.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.duszniki.pl.) oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój.    

 

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Karolina Łuszczki

                                                             

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko pracy ds.finansowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Małgorzata Gorzkowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.04.2021 11:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.04.2021 11:12 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Gorzkowska)