Tomasz Kocyła 10.12.2009 12:03

Zarządzenie nr 89/2009 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 9 grudnia 2009 W sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przyznania środków na realizację Rocznego Programu Współpracy Gminy Duszniki Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w 2010 roku.

­

Zarządzenie nr 89/2009
Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój
z dnia 9 grudnia 2009


W sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przyznania środków na realizację Rocznego Programu Współpracy Gminy Duszniki Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w 2010 roku.


na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca z 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIX/163/08 Rady Miejskiej Duszniki Zdrój z dnia 27 października 2008 roku, w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Duszniki Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


§1

Z dniem 9 grudnia 2009 roku powołuje się komisję konkursową w celu przyjęcia i rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie działalności w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz realizacji zadań w zakresie polityki społecznej .

Skład Komisji:


1 . Wiesław Bator – Przewodniczący,
2.  Elżbieta Buc - Zastępca Przewodniczącego,
3. Krystyna Suchodolska – członek komisji,  

4. Teresa Zarówna - członek komisji, 
5.  Anna Witkowska – członek komisji.

§2


Tryb powoływania i zasady pracy komisji konkursowej powołanej w celu rozpatrywania wpływających wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie reguluje załącznik nr 1 do zarządzenia.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta

Duszniki Zdrój

/-/ Grzegorz Średziński


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 89 / 2009 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój

z dnia 9 grudnia 2009


Zasady pracy komisji konkursowej
1.  Tryb powoływania komisji konkursowej:
1).  Komisję konkursową, powołuje Burmistrz Miasta Duszniki Zdrój ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział w miarę możliwości osoby merytorycznie właściwe o specjalności odpowiadającej typowi i rodzajowi działalności o dofinansowanie, której złożono wniosek.
2).Organ, który powołał komisję konkursową zapewnia jej obsługę administracyjno -biurową oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością.


2. Zasady pracy komisji:
1). Pracami komisji konkursowej kieruje jej przewodniczący, do obowiązków, którego należy w szczególności:
1.1) zwoływanie, otwieranie, prowadzenie oraz zamykanie posiedzeń komisji.
1.2) reprezentowanie komisji wobec Burmistrza Miasta i osób przez Burmistrza wyznaczonych.
1.3) podejmowanie decyzji dotyczących spraw organizacyjnych związanych z prowadzeniem sprawy.


2). W przypadku nieobecności przewodniczącego na danym posiedzeniu, jego obowiązki przejmuje z-ca przewodniczącego.

3).W przypadku, gdy w danym posiedzeniu przewodniczący i jego zastępca nie mogą pełnić swoich funkcji Burmistrz Miasta może powierzyć pełnienie ich obowiązków do zakończenia określonych czynności innemu członkowi komisji pod warunkiem, że komisja będzie mogła pracować w minimalnym składzie


4). Komisja konkursowa w składzie mniejszym niż 3 osoby nie może podejmować żadnych rozstrzygnięć.


5). Komisja konkursowa rozpatrując celowość złożonych wniosków bierze pod uwagę stopień, w jakim oferta odpowiada priorytetom zadań publicznych, daje gwarancję realizacji zadań zgodnie ze standardami właściwymi dla danego zadania, środki dostępne na realizację określonych zadań oraz rodzaje określonych zadań i korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


6). Przewodniczący komisji konkursowej informuje pisemnie Burmistrza Miasta o podjętej decyzji w stosunku do każdego wnioski z osobna określając jego celowość lub nie.


7). Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
7.1). oceną możliwości realizacji zadania przez danego oferenta.
7.2). oceną kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania z uwzględnieniem wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
7.3).rangą zadania dla rozwoju i rozpowszechniania kultury fizycznej.
7.4). zasięgiem działania podmiotu ubiegającego się o dotację.
7.5). analizą ewentualnej wcześniejszej działalności podmiotu w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej i ewentualnych jej efektów w latach wcześniejszych.
7.6). ilością dzieci i młodzieży objętych konkursem,
7.7).długością prowadzenia działalności określonej w zadaniu.


8). Z przebiegu pracy komisji konkursowej sporządzany jest protokół zawierający w szczególności uzasadnienie wyboru oferty oraz stanowisko komisji konkursowej, co do spełnienia przez oferenta wymogów określonych w ustawie oraz w ogłoszeniu, o których mowa w art. 13. Protokół z pracy komisji konkursowej przewodniczący komisji przedkłada Burmistrzowi Miasta.

9). Po zatwierdzeniu protokołu Burmistrz Miasta publikuje wyniki przeprowadzonego konkursu.

10). Nadzór nad czynnościami podejmowanymi przez komisję konkursową sprawuje Burmistrz Miasta Duszniki Zdrój.


11).Protokoły i dokumentacja z prac komisji konkursowej przechowywane są w Urzędzie Miejskim wg właściwych przepisów.
Komentarz

­

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 89/2009 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 9 grudnia 2009 W sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przyznania środków na realizację Rocznego Programu Współpracy Gminy Duszniki Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w 2010 roku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.12.2009 12:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.12.2009 12:15 Edycja dokumentu (Tomasz Kocyła)
10.12.2009 12:03 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Kocyła)