Administrator Systemu 07.12.2015 15:33

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki -Zdrój w 2016 r. z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

­

O g ł o s z e n i e

 

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118  z póź. zm)

o g ł a s z a

otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki -Zdrój w 2016 r. z zakresu:   Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

 1. Formy realizacji zadania:
 1. organizacja festiwali, koncertów, warsztatów, wystaw artystycznych i historycznych na terenie miasta Duszniki-Zdrój,
 2. wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych książek, folderów związanych z historią naszego miasta,
 3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania (w zł): 55.000,00zł.
   
 2. Adresat konkursu:

1.  Organizacje, które prowadzą działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem.

2. . Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z poźn. zm).

 1. Zasady przyznawania dotacji:

1.   Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.

 1. Warunki składania ofert:
 1. Oferta powinna zostać złożona:
 1. na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania(Dz. U. z 2011 r. nr 6 poz. 25)
 2. w formie papierowej – jednym egzemplarzu w języku polskim.
 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka   nagłówkowa oferenta.
 2. Do oferty konkursowej obligatoryjnie należy dołączyć:
 1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany) lub wydruk odpisu KRS pobrany ze strony internetowej lub kopię innego dokumentu potwierdzającego status prawny Oferenta  oraz nazwiska i funkcję osób  upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu (np. wypis z ewidencji klubów sportowych gdy zawiera w/w informacje lub wypis z ewidencji i statutu lub inny dokument jeżeli wypis nie zawiera w/w informacji)
 2. pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeżeli dane osoby nie są ujęte w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu
 3. w przypadku składania oferty wspólnej – umowę zawartą pomiędzy partnerami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego
 4. oświadczenie  o rzetelnym i terminowym rozliczeniu dotacji otrzymanych na realizację zadań publicznych w ostatnich 2 latach.
 1. Terenowe oddziały organizacji ( nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć ofertę  wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji.
 2. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów wymienionych w pkt 3 muszą być one potwierdzone, na każdej stronie kopii za zgodność z oryginałem przez co najmniej jedną osobę reprezentującą podmiot występujący o dotację lub osobę upoważnioną do potwierdzania dokumentów.
 3. Każda oferta obejmuje jedno zadanie.
 4. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się załączenie jednego kompletu załączników ze wskazaniem na pierwszej stronie (dopisek), przy której ofercie się znajdują.
 5.  Do realizacji zadania wymienionego w pkt I dopuszcza się możliwość wybrania więcej

niż jednej oferty.

 1. Warunki i terminy realizacji zadań:
 1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 stycznia  

2016 r.,   a kończy nie później niż 31 grudnia 2016 r.

 1. Wymagany wkład własny (rzeczowy, osobowy, finansowy) wnioskodawcy wynosi nie mniej niż 25% całkowitych finansowych kosztów zadania (łącznie z dofinansowaniem z innych źródeł).
 2. Szczegółowe warunki realizacji poszczególnych zadań określone zostaną w stosownych umowach.
 3. Dotacje  nie mogą być udzielane na:
  1. dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu gminy na podstawie przepisów szczególnych,
  2. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacja kosztów,
  3. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
  4. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
  5. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym,

działalność polityczną i religijną

 1. Termin i miejsce składania ofert:

1. Termin ogłoszenia konkursu 08.12.2015r.

2.   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 05.01.2016 r. do godziny 1500,

      osobiście (w Biurze Obsługi   Klienta, parter urzędu) lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju,

Rynek 6

57-340 Duszniki-Zdrój

         z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

      Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju.

      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.   Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4.   Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 74 8697676 (Agnieszka Możdżan-   

      Karmazyn).

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Tryb konkursu to co najmniej 21-dniowy nabór ofert realizacji zadań publicznych w dziedzinie   

    Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.01.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju w sali nr 17,  o godzinie 1000. Otwarcie ofert jest jawne.

 Otwarcie ofert obejmuje ogłoszenie:

 1. nazwy podmiotu, który złożył ofertę,
 2. określenie zadania (przedmiot oferty),
 3. podanie wartości proponowanej do realizacji zadania,
 4. terminu wpłynięcia oferty.

3.  Złożone oferty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym do dnia 12.01.2015r.  

      przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój.

4.   Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

      Formalne:

a) Czy podmiot jest uprawniony do złożenia oferty?

b) Czy oferta jest złożona na właściwym formularzu?

c) Czy oferta zawiera wymagane załączniki?

d) Czy oferta oraz wymagane załączniki są podpisane przez osoby uprawnione?

e) Czy działalność statutowa podmiotu zgadza się z dziedziną zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu?

 f) Czy oferta jest zgodna z założeniami konkursu?

                    g) Czy oferent posiada wymagany wkład własny (rzeczowy, osobowy, finansowy) i wynosi nie mniej niż 25% całkowitych finansowych kosztów zadania (łącznie z dofinansowaniem z innych źródeł).

Oferenci nie spełniający co najmniej jednego z powyższych wymogów formalnych do godz.1500 dnia 11.01.2016 r. zobowiązani są do złożenia wyjaśnień bądź uzupełnienia oferty.  W przypadku niedostarczenia w/w dokumentów w terminie, oferty zostaną automatycznie odrzucone.

 

Merytoryczne

Kryteria oceny merytorycznej

Ocena

Zawartość merytoryczna

 1. Uzasadnienie priorytetu proponowanego zadania
 2. Ilość uczestników
 3. Promocja miasta i  regionu

0-50 pkt

0-20 pkt

0-20 pkt

0-10 pkt

 

II. Budżet:

 1. Rzetelność i celowość przedstawionego kosztorysu niezbędnego do realizacji projektu oraz jego spójność z harmonogramem.
 2. Adekwatność przewidywanych kosztów do założonych działań i efektów

 

0-15 pkt

 

1-10 pkt

 

0-5 pkt

 1. Właściwe rozliczenie dotacji otrzymanych w ostatnich 2 latach
  1. Nierozliczenie dotacji
  2. Brak realizacji zadań publicznych
  3. Właściwe rozliczenie dotacji

 

0-2 pkt

 

0 pkt

1 pkt

2 pkt

 1. Efekty, charakter i zasięg oddziaływania
  1. Lokalny
  2. Regionalny
  3. Ogólnopolski

0-10 pkt

1 pkt

7 pkt

10 pkt

 1. Potencjał finansowy:

Wysokość wkładu finansowego własnego oraz z innych źródeł

0-10 pkt

 do 25% - 2 pkt.

 do 35% - 3 pkt

 do 40% - 4 pkt

 do 45% - 6 pkt

 do 50% - 7 pkt

 ponad 50% -10 pkt

VI. Potencjał realizacyjny:

 1. Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje realizatorów zadania w realizacji podobnych przedsięwzięć, kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania.
 2. Wkład osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków
 3. Posiadane zasoby rzeczowe

0-13 pkt

0-5 pkt

 

 

 

0-5 pkt

 

0-3 pkt

Suma

 1. pkt

 

5.    Na podstawie punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej ustalany jest ranking ofert, który decyduje o przyznaniu dotacji.

6.    Z przebiegu konkursu sporządza się protokół.

7.   Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój w terminie 7 dni od otrzymania protokołu z oceny merytorycznej ofert.

8.   Kwota przyznanej dotacji może być inna od określonej w ofercie.

      W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta oferty w wyznaczonym terminie.

9.   Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy.

10. Oferent może odstąpić od podpisania umowy dotacyjnej w przypadku przyznania dotacji niższej niż oczekiwana w ofercie. W takim przypadku ma obowiązek pisemnie powiadomić o swojej decyzji w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o dofinansowaniu oferty.

 1. Wysokość dotacji przekazanych na realizację zadania publicznego pn.

„Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” w ramach otwartych konkursów ofert  w roku 2015 – 45.000,00 zł

 1. Postanowienia końcowe.

    1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu

        Miejskiego w Dusznikach-Zdroju, a także na stronach internetowych www.duszniki.pl oraz   

        bip.duszniki.pl. w zakładkach  dla organizacji pozarządowych.

2.   O wynikach rozstrzygnięcia konkursu każdy oferent zostanie powiadomiony pisemnie.

3.   Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania

      umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco   

      odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności

      prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność

      merytoryczną lub finansową oferenta.

4.   W trakcie wykonywania zadania zleconego jak i po zakończeniu jego realizacji Burmistrz lub

      Wyznaczeni przez niego pracownicy zobowiązani są do dokonywania okresowej kontroli

      wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków,

      rzetelności i gospodarności;

5. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją; (m.in. umowy, porozumienia z wolontariuszami, pracownikami społecznymi, oświadczenie o wkładzie rzeczowym).

6. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w   

     terminie 30 dni  po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

7. Od rozstrzygnięcia wyników konkursu nie przysługuje oferentowi odwołanie, jednak każdy oferent w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może zażądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki -Zdrój w 2016 r. z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2015 15:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.12.2015 09:07 Dodano załącznik "Konkurs Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" (Administrator Systemu)
07.12.2015 15:33 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)