Administrator Systemu 02.12.2015 15:19

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA 2016 r.

­

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA 2016 r.

Na podstawie art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:  Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zmianami) oraz rozdziału 12 załącznika do uchwały nr  XIV/63/15 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: „Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2016”.

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój  ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych Miasta Duszniki-Zdrój  do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań na rok 2016.

Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych.

W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych
  2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorącą udział w danym konkursie ofert
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności

Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

  1. ocena formalna i  merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie
  2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert
  3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój

Miejsce i termin złożenia kandydatury:

zgłoszenie na załączonym formularzu należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego parter lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój w kopercie z dopiskiem "Zgłoszenie do bazy kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w  otwartych konkursach ofert na rok 2016" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2015 r. do godz. 15.00

W przypadku pytań prosimy o kontakt: pod nr tel.  74 8697676 (Agnieszka Możdżan-Karmazyn)

Załączniki

  • 1. (pdf 665.76 KB)
  • 2. (pdf 24.77 KB)

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2015 15:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.12.2015 15:19 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)