Barbara Rodak 22.04.2009 16:31

Sprawozdanie Burmistrza Miasta za okres od 19 marca 2009 r. do 22 kwietnia 2009r.

­

 

 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój
za okres od 19 marca 2009r. do 22 kwietnia 2009r.

 

 

 1. W dniach 18-19 marca zgodnie z wcześniejszą informacją uczestniczyłem
  w X Dolnośląskim Forum Samorządu Terytorialnego w Kudowie Zdroju.
 2. W dniu 21 marca br. uczestniczyłem w Targach Budowlanych- Wiosna 2009- „TARBUD” we Wrocławiu.
 3. W dniu 23 marca br. w Jugowie brałem udział w uroczystości nadania imienia Gimnazjum Publicznego- Noblistów Polskich z udziałem Lecha Wałęsy.
 4. W dniu 29 marca br. uczestniczyłem w Turnieju Brydżowym o Puchar Burmistrza Duszniki Zdrój.
 5. W dniu 31 marca br. uczestniczyłem w Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku.
 6. W dniu 31 marca br. brałem udział w zebraniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej.
 7. W dniu 2 kwietnia 2009r. w warszawie odebrałem puchar oraz dyplom za zajęcie przez Miasto Duszniki Zdrój VI miejsca w rankingu Gmin miejskich i miejsko-wiejskich w 2008 roku zorganizowanym przez Związek Powiatów Polskich.
 8. W dniu 7 kwietnia 2009r. w Jeleniej Górze uczestniczyłem w spotkaniu Komisji Rozwoju Uzdrowisk Dolnego Śląska.
 9. W dniu 9 kwietnia br. Z-ca Burmistrza brał udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, które odbyło się w Urzędzie Gminy Kłodzko. W programie spotkania omówiono dokument pt. „Koncepcja rozwoju subregionalnych produktów turystycznych Ziemi Kłodzkiej” przygotowany na potrzeby wnioskowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Śląska. Przyjęto sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej za rok 2008.
 10. W dniu 10 kwietnia br. podpisałem akty notarialne w Kłodzku.
 11. W dniach 16-17 kwietnia w Świeradowie Zdroju uczestniczyłem w Konferencji dot. „Możliwości finansowania bazy sportowej i kadr na potrzeby sportu”. Pierwszy dzień konferencji poświęcony był aktualnym informacjom dotyczącym możliwości
  i sposobów pozyskania środków finansowych na budowę i rozbudowę obiektów sportowych.
 12. W dniach 20-21 kwietnia  br. przebywałem na urlopie.
 13. Od 7 kwietnia br. rozpoczęto naprawy cząstkowe dróg gminnych. Wykonanie powierzono firmie „DROG-BUD” z Kudowy Zdroju.
 14. W dniu 21 kwietnia br. Z-ca Burmistrza spotkał się z organizatorami VI Rajdu Samochodów Zabytkowych (11-14.06.2009) Wilanów-Duszniki Zdrój.
 15. Od początku kwietnia br. uruchomione zostały roboty publiczne i prace społeczno-użyteczne (jednostki organizacyjne gminy).
 16. W dniu 08.04.2009r. spotkałem się z Kierownikami Jednostek Oświatowych
  w sprawach bieżących i organizacyjnych dot. funkcjonowania szkół oraz przedszkola.
 17. Z-ca Burmistrza w dniu 21 kwietnia 2009 uczestniczył w konferencji  poświęconej promocji zdrowia, która odbyła się w Szkole Podstawowej w Dusznikach Zdroju.

 

Wydane zarządzenia:

 

-    Zarządzenie nr 18/2009 z dnia 18.03.2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży   lokali mieszkalnych,

-    Zarządzenie nr 19/2009 z dnia 18.03.2009r. w sprawie sprawozdania rocznego
      z wykonania budżetu gminy za rok 2008,

-    Zarządzenie nr 20/2009 z dnia 18.03.2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dusznikach Zdroju,

-    Zarządzenie nr 21/2009 z dnia 23.03.2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży   lokali mieszkalnych,

-    Zarządzenie nr 22/2009 z dnia 23.03.2009r. w sprawie planu kont dla Projektu  „Grzbietami gór”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy  Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013,

-    Zarządzenie nr 23/2009 z dnia 31.03.2009r. w sprawie zmian w planie dochodów
      i wydatków w sprawie w budżecie na rok 2009,

-    Zarządzenie nr 24/2009 z dnia 31.03.2009r. w sprawie powierzenia obowiązków  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach Zdroju,

-    Zarządzenie nr 25/2009 z dnia 01.04.2009r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej   w celu racjonalnego i jawnego gospodarowania funduszem zdrowotnym dla  nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Duszniki Zdrój,

-    Zarządzenie nr 26/2009 z dnia 02.04.2009r. w sprawie powołania komisji  przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego    na wykonanie zadania pn. „Budowa dróg na Miejskiej Górce w Dusznikach Zdroju”,

-    Zarządzenie nr 27/2009 z dnia 03.04.2009r. w sprawie szczegółowego sposobu   przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego
      tę służbę w Urzędzie Miejskim w Dusznikach Zdroju,

-    Zarządzenie nr 28/2009 z dnia 03.04.2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  lokalu mieszkalnego,

-    Zarządzenie nr 29/2009 z dnia 01.04.2009r. w sprawie zmian w planie dochodów
      i wydatków w budżecie miasta na rok 2009.

 

 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sprawozdanie Burmistrza Miasta za okres od 19 marca 2009 r. do 22 kwietnia 2009r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.04.2009 16:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.04.2009 13:50 Edycja dokumentu (Barbara Rodak)
22.04.2009 14:37 Edycja dokumentu (Barbara Rodak)
22.04.2009 14:31 Utworzenie dokumentu. (Barbara Rodak)