Barbara Rodak 20.12.2012 10:21

Zarządzenie Nr 111 /2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 20.12.2012 r. w sprawie: weryfikacji ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2013 w zakresie polityki społecznej.

­

Zarządzenie Nr 111 /2012

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 20.12.2012 r.

 

w sprawie: weryfikacji ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2013 w zakresie polityki społecznej.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 30 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz Rozdziału XI Załącznika do Uchwały nr XXIX/132/12 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 r. zarządzam:

 

§ 1

 

1.      Z dniem 20.12.2012 r. powołuję komisję konkursową w celu przyjęcia
i zaopiniowania ofert o dofinansowanie działalności w obszarze polityki społecznej.

2.      Skład komisji:

1. Agnieszka Możdżan-Karmazyn Przewodniczący Komisji

2. Anna Witkowska- Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Maria Lis- członek komisji

4. Elżbieta Buc- członek komisji

5. Ryszard Grzelakowski- członek komisji

 

§ 2

 

Regulamin pracy komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 z 2010 r., poz. 1536) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Otwarcie oraz ocena formalna złożonych ofert zostanie dokonana w dniu 28 grudnia 2012r. zgodnie z „formularzem oceny formalnej oferty”, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Ponadto załączniki niniejszego zarządzenia stanowią:

1.      Załącznik nr 2 – oświadczenie przedstawiciela Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju

2.      Załącznik nr 3 – oświadczenie przedstawiciela organizacji pozarządowej

3.      Załącznik nr 4 – karta oceny merytorycznej oferty dotycząca zgodności projektu
z zadaniami ogłoszonymi do realizacji w ramach konkursu w 2013 roku.

 

§ 5

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18.01.2013 roku.

2. Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające nazwę oferenta, nazwę zadania

publicznego, wysokość przyznanych środków ogłasza się niezwłocznie:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju

2) w Biuletynie Informacji Publicznej,

3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.12.2012 10:21 Utworzenie dokumentu. (Barbara Rodak)