Barbara Rodak 17.03.2009 18:45

Sprawozdanie Burmistrza Miasta za okres od 19 lutego 2009r. do 18 marca 2009r.

­

Sprawozdanie Burmistrza Miasta

za okres od 19 lutego 2009r. do 18 marca 2009r.

 

 1. W dniu 23 lutego br. w Zamku Książ w Wałbrzychu odebrałem Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego za VI miejsce w 2008r. we współzawodnictwie sportowym – dzieci i młodzieży.
 2. W dniach 23-24.02 br. uczestniczyłem w Piechowicach w konferencji oświatowej dot. funkcjonowania jednostek oświatowych gmin w świetle proponowanych zmian przez Rząd RP.
 3. W dniu 27 lutego br. uczestniczyłem w Polanicy Zdroju w uroczystych obchodach
  35 rocznicy powstania Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich.
 4. W dniu 27 lutego br. brałem udział w Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej. Tematem obrad Walnego zgromadzenia były sprawy dotyczące:

- informacja V-ce marszałka Woj. Dolnośląskiego Zbigniewa Szczygła dot. inwestycji drogowych i kolejowych na Dolnym Śląsku,

-produktu turystycznego- koncepcja rozwoju subregionalnych produktów turystycznych Ziemi Kłodzkiej (RPO- działania 6.4 i 6.2)

- sprawy organizacyjne.

 1. W dniu 02 marca br. na zaproszenie Wojewody Dolnośląskiego brałem udział
  w spotkaniu  laureatów gmin  Fair Play we Wrocławiu.
 2. W dniu 4 marca br. Z-ca Burmistrza brał udział w spotkaniu z Tomaszem Sikorą- liderem Pucharu Świata w biathlonie, które dobyło się w Dworku Chopina zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu.
 3. W dniu 5 marca br. Z-ca Burmistrza spotkał się z Komendantem Policji w Polanicy Zdroju. Omówiono m.in.

- funkcjonowanie Posterunku Policji w Dusznikach Zdroju oraz aktualną sytuację  kadrową i organizacyjną,

- formę porozumienia w zakresie partycypacji w kosztach zakupu samochodu dla Policji.

 1. W dniu 8 marca br. Z-ca Burmistrza uczestniczył w Szczytnej w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych (54 członków Stowarzyszenia to mieszkańcy Dusznik-Zdroju). Życzenia i kwiaty z okazji Dnia Kobiet.
 2. W dniu 10 marca br. w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie złożyłem „Operat Uzdrowiskowy dla Miasta Duszniki Zdrój”.
 3. W dniu 11 marca br. w Urzędzie spotkałem się z Powiatem Inspektorem Sanitarnym Panią Józefiak. Ocena gminy w zakresie stanu sanitarnego za rok 2008 do wglądu
  w biurze rady.
 4. W dniu 13 marca br. uczestniczyłem w Muzeum Papiernictwa w otwarciu wernisażu wystawy „Nie tylko papier” autorstwa  Krystyny Dyrdy -Kortyka.
 5.  Przygotowane zostały materiały na Sesję Rady Miejskiej w dniu 26.03 br. tj.

a)      Program współpracy Dusznik Zdroju  z miastami partnerskimi na rok 2009,

b)      Informacja o działaniach promocyjnych miasta Duszniki Zdrój w roku 2009.

 1. Zgodnie  z ustawowym terminem zostanie przekazane do Biura Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008.
 2. Trwają prace nad nowym projektem „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Duszniki Zdrój” .Stosowny projekt Uchwały, zostanie przedłożony Radzie Miejskiej na Sesję w miesiącu maju br.
 3.  W dniach 18-20 marca br. będę uczestniczył w X Dolnośląskim Forum Samorządu Terytorialnego które odbędzie się w Kudowie Zdroju.
 4. Dokonaliśmy przeglądu wszystkich dróg gminnych, powiatowych i drodze wojewódzkiej w celu niezbędnych napraw cząstkowych na terenie gminy Duszniki Zdrój. W dogodnych, sprzyjających warunkach atmosferycznych naprawy zostaną wykonane (dot. dróg gminnych) Wykonane zostaną również oznakowania  poziome dróg oraz niezbędne oznakowania pionowe.
 5.  Został ogłoszony przetarg na wykonanie w ramach pozyskanych środków
  (tzw. Schetynówka- 542 tyś zł) oraz środków własnych przyjętych w budżecie odcinka drogi Miejska Górka. Zakończenie pozostałej części przewidujemy w roku 2010.
 6. W dniu 14 marca 2009r. w Kudowie Zdroju uczestniczyłem w uroczystości 10-lecia Powiatu Kłodzkiego.
 7. W dniu 16 marca br. wystąpiłem do Zarządu Powiatowego Dróg w Kłodzku o pilne podjęcie działań związanych z naprawą drogi powiatowej (ul. Sprzymierzonych, Wojska Polskiego) oraz rozważenie i zamontowanie przy ul. Sprzymierzonych sygnalizacji świetlnej. Znak drogowy przejścia dla pieszych jak na drodze krajowej).

 

 

Wydane zarządzenia:

 

 1. Zarządzenie nr 13/2009 z dnia 16.02.2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych,
 2. Zarządzenie nr 14/2009 z dnia 27.02.2009r. w sprawie zmian w planie wydatków
  w budżecie roku 2009,
 3. Zarządzenie nr 15/2009 z dnia 05.03.2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych,
 4. Zarządzenie nr 16/2009 z dnia 11.03.2009r. w sprawie zmian w planie dochodów
  i wydatków w budżecie roku 2009.
 5. Zarządzenie nr 17/2009 z dnia 11.03.2009r. w sprawie wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań przez organizacje pozarządowe na rok 2009.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sprawozdanie Burmistrza Miasta za okres od 19 lutego 2009r. do 18 marca 2009r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.03.2009 18:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.03.2009 15:54 Edycja dokumentu (Barbara Rodak)
17.03.2009 15:53 Edycja dokumentu (Barbara Rodak)
17.03.2009 15:51 Edycja dokumentu (Barbara Rodak)
17.03.2009 15:48 Edycja dokumentu (Barbara Rodak)
17.03.2009 15:45 Utworzenie dokumentu. (Barbara Rodak)