OGŁOSZENIE O SESJI

Dnia 30 stycznia 2020 r. (czwartek)

o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta

w Dusznikach-Zdroju

(s. nr 17/II piętro), Rynek 6 odbędzie się
 

XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU

 

Porządek obrad XVIII sesji:

 1. Otwarcie obrad Sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Zapytania do dyrektorów jednostek podległych oraz wystąpienia zaproszonych gości.

 4. Wyjaśnienia dotyczące poruszanych spraw na ostatnich komisjach i sesji.

 5. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju na I półrocze 2020 roku.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

  a) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

  b) uznania skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach-Zdroju za bezzasadną,

  c) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki-Zdrój,

  d) uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2020,

  e) uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" na 2020 rok,

  f) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  g) ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

  h) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki-Zdrój,

  i) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  j) wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości,

  k) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

  l) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne,

  m) uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Dusznikach-Zdroju,

  n) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na terenie Gminy Duszniki-Zdrój.

 7. Sprawozdanie z prac Burmistrza Miasta za okres od 9 grudnia 2019 roku do 19 stycznia 2020 roku.

 8. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne.

 9. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.

 

Materiały dostępne pod adresem: http://dusznikizdroj.esesja.pl/

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XVIII Sesja Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w dniu 30 stycznia 2020 roku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Anita Bodzińska
Data publikacji:24.01.2020 07:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Anita Bodzińska
Data aktualizacji:24.01.2020 07:53