Duszniki-Zdrój, dnia 03.12.2019 r.

 

                                                                 

    

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) zwracam się z zapytaniem ofertowym dot. Zapewnienia komunikacji tymczasowej Skibus 2019/2020 na trasie Duszniki-Zdrój – Zieleniec Ski Arena

 1. Zamawiający: Gmina Duszniki-Zdrój, ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój

 

 1. Przedmiot zapytania:

Przedmiotem zapytania jest usługa w zakresie zapewnienia tymczasowej komunikacji dla turystów i narciarzy przebywających w okresie zimowym w Dusznikach-Zdroju (skibus), która kursować będzie na trasie Duszniki-Zdrój – Zieleniec Ski Arena. Kursy będą odbywać się codziennie w terminie od 25.12.2019 r. do 01.03.2019 r. Kursy będą realizowane na dwóch trasach, tj. Linia Zdrojowa – express i Linia Miejska – normalna.

 

Linia 1 -  Pętla rozpoczyna się i kończy na Placu Warszawy. Trasa biegnie drogą do Zieleńca przez Park Zdrojowy (ul. Sprzymierzonych, ul. Wojska Polskiego). Czas dojazdu z przystanku Plac Warszawy do Przystanku Nartorama: 31 min.

Linia 2 - Pętla rozpoczyna się i kończy na Podórzu. Trasa biegnie przez ul. Sprzymierzonych, Park Zdrojowy, drogą krajową nr 8, Duszniki Arenę oraz drogą wojewódzką nr 389. Czas dojazdu z przystanku Podgórze do przystanku Mieszko: 44 min.

 

Szczegółowy rozkład jazdy z wyznaczonymi przystankami oraz odległościami poszczególnych pętli w załączniku.

 

Poza kursami regularnymi Wykonawca dodatkowo zrealizuje dodatkowe kursy dwoma autobusami w dniu 01.01.2020 r. pomiędzy godziną 1:00 a 2:00. Dokładna godzina kursu zostanie podana w dniu podpisania umowy.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Usługa realizacji tymczasowej komunikacji na trasie Duszniki-Zdrój – Zieleniec Ski Arena realizowana będzie codziennie w terminie od 25.12.2019 r. do 01.03.2020 r. Na każdej linii realizowane będzie po 5 kursów.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1.1) Posiadają kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi:

- licencję/zezwolenie na krajowy przewóz osób oraz oświadczenie o niekaralności w postaci zakazu prowadzenia działalności związanej z przewozem zarobkowym osób,
- dane, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- wykaz sprzętu (autobusów), którymi dysponuje Wykonawca,
- wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami,
- informacje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 200 000,00 pln

1.2) Dysponują co najmniej dwoma autobusami niskopodłogowymi, które:

- posiadają minimalną liczbę 50 miejsc,
- są w stanie technicznym nie budzącym zastrzeżeń,
- spełniają normę emisji spalin (minimum Euro 4)
-  są przystosowane do poruszania się w warunkach zimowych

1.3) Dysponują pracownikami, którzy:
- posiadają uprawnienia do poruszania się autobusami i przewozu osób,
- posiadają doświadczenie w transporcie pasażerskim,
- są zatrudnieni przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę

 1. Kryteria oceny ofert i sposób obliczenia ceny:
 1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz uzyska największą liczbę punktów według poniżej wymienionych kryteriów.
 2. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
  • kryterium „cena”:
 1. znaczenie kryterium - 80 pkt;
 2. opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:

Lcena = (Cmin / C) x 80 pkt

gdzie:

Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty

Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną

C - cena w ofercie ocenianej

 

                   - kryterium „norma emisji spalin”:

 1. znaczenie kryterium - 20 pkt;
 2. opis sposobu oceny ofert według kryterium „norma emisji spalin”:

P1 = Norma Euro 5 – 20 pkt

P2 = Norma Euro 4 – 10 pkt

 

            (l1 x P1 + l2 x P2)

P = ___________________

                            L

P – liczba punktów w kryterium „norma emisji spalin”

l1,2,3 – liczba autobusów spełniających normy P1, P2

L – ogólna liczba autobusów

 

Ogólna punktacja oferty:

O = Lcena + P

gdzie:

O – ogólna punktacja oferty

 

 

 1.  Inne istotne warunki zamówienia:
 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami, z uwzględnieniem  potrzeb i specyfiki przedmiotowego zamówienia.
 2. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty wpływu faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego. Rozliczenie za wykonanie zamówienia nastąpi w PLN. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert. Informacja o dokonanych zmianach zostanie przekazana do wybranych Wykonawców.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

 1. Podstawy wykluczenia wykonawcy

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

 1.  

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

 

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” (Załącznik nr 1 do zapytania).
Do oferty należy załączyć:

 • Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do zapytania).
 • Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Załącznik nr 3 do zapytania);
 • Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia (Załącznik nr 4 do zapytania)
 • Zaparafowany na każdej stronie załącznik do Oferty  – „Wzór umowy” (Załącznik nr 5 do zapytania)
 • Wykaz sprzętu (autobusów), którymi dysponuje Wykonawca, które będą użyte do wykonania usługi (Załącznik nr 6 do zapytania)
 • Dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie powyższych usług, np. poświadczenia, referencje, protokoły odbioru, itp.
 • Oświadczenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 200 000,00 pln (Załącznik nr 7),
 • licencję/zezwolenie na krajowy przewóz osób.

Ofertę wraz załącznikami należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta wraz
z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub przesłania pocztą na kopercie należy umieścić napis: Zapytanie ofertowe na Zapewnienie komunikacji tymczasowej Skibus 2019/2020 na trasie Duszniki-Zdrój – Zieleniec Ski Arena.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
 1. Ofertę wraz z załącznikami można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (Biuro Obsługi Klienta) lub przesłać pocztą.
 2. Adres Zamawiającego:

Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju

ul. Rynek 6

57-340 Duszniki-Zdrój

 1. Ofertę wraz z załącznikami złożyć należy do dnia 11.12.2019 r. do godziny 13.00.  
 2. Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój.

Osoby do kontaktu: Piotr Szewczyk – Biuro Informacji Turystycznej i Promocji Miasta, tel 74 866 94 13, e-mail: informacja@duszniki.pl

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe-skibus 2019-2020
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Wiesław Bator
Data publikacji:03.12.2019 11:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesław Bator
Data aktualizacji:12.12.2019 14:13