OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU USŁUG TURYSTYKI, USŁUG SPORTU I REKREACJI W DUSZNIKACH-ZDROJU, OBRĘB ZIELENIEC WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

                                                           Duszniki-Zdrój, 07.11.2018                                                                

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

    MIASTA DUSZNIK-ZDROJU

O  WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO

 

Na podstawie art. 17 pkt 1, 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1949) oraz Uchwały Nr XLIII/226/17 z dnia 28 września 2017 r., Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU USŁUG TURYSTYKI, USŁUG SPORTU I REKREACJI W DUSZNIKACH-ZDROJU, OBRĘB ZIELENIEC WRAZ Z PROGNOZĄ  ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

w dniach od  15.11. 2018 r. do  06.12. 2018 r.  w godzinach  od 1000 do 1300 w siedzibie Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 27 listopada 2018 r., w siedzibie Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju, piętro 1 o godz. 1300.

Zgodnie z art. 18 ust 1 wyżej cytowanej ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Na podstawie art. 39 ust 1 i art. 54 ust. 2 oraz art. 46 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.z 2017 r., poz. 1405), każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu miejscowego.

 

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jak również opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki pocztowej do Burmistrza Miasta Dusznik-Zdroju bp@duszniki.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2018 roku.

 

/- /

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU USŁUG TURYSTYKI, USŁUG SPORTU I REKREACJI W DUSZNIKACH-ZDROJU, OBRĘB ZIELENIEC WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Natalia Cisowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2018 09:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż