Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Termin składania ofert

do dnia 06-07-2018

Numer ogłoszenia

1120307

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (Biuro Obsługi Klienta), przesłać pocztą (liczy się data wpływu) lub skan przesłać pocztą elektroniczną.
Adres Zamawiającego:
Gmina Miejska Duszniki-Zdrój
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bp@duszniki.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dorota Zuberska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

74 8 697 687

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

a. Przedmiotem zamówienia jest wykonania systemu monitoringu CCTV, wraz z osprzętem elektrycz-nym, elementami konstrukcyjnymi, osprzętem transmisyjnym, okablowaniem, materiałami instalacyjnymi, montażem, konfiguracją, rozbudową centrum rejestracji, dokumentacją powykonawczą oraz szkoleniem z obsługi systemu. Zamawiający wymaga gwarancji jakości i rękojmi za wykonane prace i użyte materiały na okres nie mniejszy niż 36 miesiące. W trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzać co 6 miesięcy konserwację urządzeń będących przedmiotem umowy.
b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – pro-gram funkcjonalno-użytkowy – „Instalacja monitoringu miejskiego na terenie budowanego obiektu Park and Ride”, a wskazane lokalizacje punktów kamerowych są orientacyjne.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: kłodzki Miejscowość: Duszniki - Zdrój

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonania systemu monitoringu CCTV, wraz z osprzętem elektrycznym, elementami konstrukcyjnymi, osprzętem transmisyjnym, okablowaniem, materiałami instalacyjnymi, montażem, konfiguracją, rozbudową centrum rejestracji, dokumentacją powykonawczą oraz szkoleniem z obsługi systemu. Zamawiający wymaga gwarancji jakości i rękojmi za wykonane prace i użyte materiały na okres nie mniejszy niż 36 miesiące. W trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzać co 6 miesięcy konserwację urządzeń będących przedmiotem umowy.
b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – pro-gram funkcjonalno-użytkowy – „Instalacja monitoringu miejskiego na terenie budowanego obiektu Park and Ride”, a wskazane lokalizacje punktów kamerowych są orientacyjne.

Kod CPV

32333200-8

Nazwa kodu CPV

Kamery wideo

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia 30.09.2018 r.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca spełni warunek gdy wykażę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 100 000,00 PLN.

Dodatkowe warunki

4.1 udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w zapytaniu działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Zamawiający dopuszcza konsorcja oraz powierzenie realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
4.2 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dołączyć do oferty:
• Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do zapytania)
• Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 100 000,00 zł.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku:
1) wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków, kiedy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy.
2) wystąpienia istotnych zmian wytycznych programowych instytucji pośredniczących.
3) wystąpienia konieczności zmiany (wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodu:
a. działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym (np. klęski żywiołowej itp.) mającej bezpośredni wpływ na sposób i terminowość wykonania robót, jeżeli jej wpływ dotyczy aktualnie wykonywanych prac,
b. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających w sposób obiektywny wykonywanie robót zgodnie z założeniami projektowymi oraz normami techniczno-budowlanymi – fakt ten musi być potwierdzony przez Zamawiającego oraz dotyczyć będzie tylko zakresu prac, na jaki warunki atmosferyczne będą miały wpływ,
c. zaistnienia w trakcie realizacji umowy przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności konieczności wykonania zleconych lub zatwierdzonych przez Zamawiającego rozwiązań oraz robót zamiennych wynikających z przepisów art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane lub robót dodatkowych mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia,
d. wstrzymania robót przez właściwe organy nadzoru z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
e. wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
f. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem braku porozumienia z Wykonawcą robót budowlanych, powiązanych z przedmiotem niniejszego zamówienia, wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań - powodujących konieczność wstrzymania robót objętych umową i/lub przedłużenia terminu realizacji;
g. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami współfinansującymi i/lub nadzorującymi realizację projektu w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie;
h. innej istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, która powoduje konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,
i. gdy zachodzi konieczność uzyskania, niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji, uzgodnień bądź danych wymagających zmiany terminu realizacji zadania,
4) wystąpienia potrzeby modyfikacji zakresu świadczenia, a jeżeli te zmiany spowodują konieczność obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, również obniżenie wynagrodzenia, z zastrzeżeniem że zmiana tego zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym, ze względu na:
a. przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnej propozycji zmian, która w razie przyjęcia: przyspieszy ukończenie robót, obniży wydatki ponoszone przez Zamawiającego na wykonanie lub utrzymanie przedmiotu zamówienia, poprawi jakość, sprawność lub zwiększy wartość lub użyteczność ukończonych robót dla Zamawiającego bądź w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego,
b. konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych i zamiennych wynikających z przepisów art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane o wartości nieprzekraczającej wartości za tożsamy zakres określony w ofercie wykonawcy,
c. wystąpienia konieczności zmiany zakresu rzeczowego umowy w sytuacji zmiany technologii prowadzenia prac,
5) wystąpienia potrzeby modyfikacji zakresu świadczenia, a jeżeli te zmiany spowodują konieczność zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, zwiększenie wynagrodzenia, z zastrzeżeniem że zmiana tego zakresu nie może wykraczać poza określenie Przedmiotu zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym, ze względu na: wprowadzenie w projekcie zmiany technologii wykonania robót lub materiałów o wyższych parametrach i walorach użytkowych. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorys różnicowy sporządzony przez Wykonawcę metodą szczegółową. Ceny materiałów i sprzętu nieujęte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy zostaną ustalone według średnich cen opublikowanych w kwartalnej informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu SEKOCENBUD, obowiązujących w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym, opracowuje się kosztorys różnicowy i zawierających ceny zakupu dla materiałów, a w przypadku ich braku według cen rynkowych udokumentowanych i uzgodnionych z Inwestorem. Tak sporządzony kosztorys różnicowy po uprzednim jego sprawdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
6) przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji:
a. zmiany przepisów powodującej konieczność zastosowania innych rozwiązań technicznych, materiałowych i technologicznych niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,
b. zmiany osób reprezentujących strony w przypadku zmian organizacyjnych, zmiany osób wskazanych do wykonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w umowie.
c. z niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji o roboty budowlane przyczyn wykonanie przedmiotu zamówienia napotyka na istotne trudności, których przezwyciężenie wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów.
7) jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia zajdą okoliczności świadczące o przyjęciu odmiennych założeń projektowych od stwierdzonego stanu faktycznego Zamawiający może zaniechać niektórych robót. Przez roboty zaniechane rozumie się część robót zakresu podstawowego Przedmiotu zamówienia od realizacji, których odstąpiono za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” (Załącznik nr 2 do zapytania).
Do oferty należy załączyć:
- Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do zapytania);
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 4 do zapytania);
- Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 100 000,00 zł.

Ofertę wraz załącznikami należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem lub w formie elektronicznej. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub przesłania pocztą na kopercie należy umieścić napis: Zapytanie ofertowe na wykonania systemu monitoringu CCTV w ramach realizacji projektu „ Park and Ride - przebudowa parkingu miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dusznikach-Zdroju”. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (skan dokumentów) w pole tytuł wiadomości należy wpisać Zapytanie ofertowe na wykonanie systemu monitoringu CCTV w ramach realizacji projektu „ Park and Ride - przebudowa parkingu miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dusznikach-Zdroju”.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Oferty będą oceniane na podstawie jednego kryterium: cena 100%
2) Oferty będą punktowane na podstawie wzoru:
cena najtańszej oferty / cena badanej oferty x 100 = ilość punktów
3) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia, przyjmując za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną (brutto).
4) Podane ceny w ofercie są cenami ostatecznymi obejmującymi wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia. Oferowana cena jest ceną ryczałtową i powinna obejmować wszelkie czynności towarzyszące, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

4.4 Z postępowania wyklucza się Wykonawców:
a) powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
b) którzy nierzetelnie wywiązali się z jakiejkolwiek z wcześniejszych umów zawartych z Gminą Duszniki-Zdrój tzn. zostały naliczone kary umowne bądź wycofali się z realizacji umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIEJSKA DUSZNIKI-ZDRÓJ

Adres

rynek Rynek 6

57-340 Duszniki-Zdrój

dolnośląskie , kłodzki

Numer telefonu

748697660

Fax

748669025

NIP

8831678039

Tytuł projektu

Park and Ride – przebudowa parkingu miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dusznikach-Zdroju

Numer projektu

RPDS.03.04.01-02-0012/16-00

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.06.2018 14:36