PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI NIEZALEZNIE OD USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO. 
 1. Miejsce składania wniosku:
Urząd Miejski w Dusznikach Zdrój, Biuro Obsługi Interesanta (parter)
 1. Wymagane druki :
Wniosek o podział nieruchomości.
 1. Wymagane załączniki :
 • Aktualny (max 3 miesiące) oryginał odpisu z księgi wieczystej lub inny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • Rzuty poziome ścian –oddzieleń przeciwpożarowych lub opinia osoby posiadającej uprawnienia budowlane w przypadku podziału gruntu wraz z budynkiem.
 • Protokół przyjęcia granic nieruchomości,
 • Wykaz zmian gruntowych,
 • Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu jest inne niż w księdze wieczystej,
 • Pozwolenie na budowę w przypadku podziału nieruchomości- zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę , jeżeli podział ma polegać wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków,
 • Opinia Inspektora ds. budownictwa potwierdzająca, ze projektowanie do wydzielenia działki spełniają wymogi przewidziane w ustawie z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami w przypadku celu podziału nieruchomości- zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków,
 • Mapa z projektem podziału,
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru (dla osób innych niż osoby fizyczne)
 • NIP, PESEL.
 
 1. Opłaty :
Skarbowa 10 zł za uprawomocnienie się decyzji płatna 
w kasie urzędu (parter) 
lub na rachunek bankowy nr 60 9523 1011 0200 0329 2002 0003
 1. Termin załatwienia sprawy :
 • Jeden miesiąc od momentu otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpoznania,
 • Dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych,
 • W przypadku nie załatwienia sprawy w podanych terminach organ prowadzący sprawę obowiązany jest zawiadomić o tym wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując inny termin załatwienia sprawy. 
 1. Jednostka odpowiedzialna :
Referat Techniczno-Inwestycyjny,
(drugie piętro, pokój nr 15)
tel.074/8697663
 1. Tryb odwoławczy :
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 1. Opłata za odwołanie :
--------------------------
 1. Podstawa prawna :
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 Dz. U. Nr 261 poz.2603 ze zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). 
 1. Uwagi : 
---------------------------

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI NIEZALEZNIE OD USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:05.03.2009 14:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:05.03.2009 14:36