UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Miejsce składania wniosku:

Urząd Miejski w Dusznikach Zdrój, Biuro Obsługi Interesanta (parter)

Wymagane druki :

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wymagane załączniki :

Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich,

Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub kartę informacyjną zawierającą dane określone w art. 3.1 pkt 5 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w zależności od rodzaju i skali przedsięwzięcia)- w 3 egzemplarzach + wersja elektroniczna.

Opłaty :

Opłata w wysokości 205 zł. płatne w kasie urzędu (parter) lub na rachunek bankowy nr 60 9523 1011 0200 0329 2002 0003

Termin załatwienia sprawy :

Do 2 miesięcy, zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a., z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu ze względu na konieczność uzyskania opinii i uzgodnień zewnętrznych.

Jednostka odpowiedzialna :

Referat Techniczno-Inwestycyjny, (drugie piętro, pokój nr 21), telefon 074/86 97 687,

Tryb odwoławczy :

Strony (w tym wnioskodawca) mogą złożyć odwołanie od uzyskanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Opłata za odwołanie :

--------------------------

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. nr 257 poz. 2573, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego(Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071, z poen. Zmianami)

Uwagi :

------------------Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:05.03.2009 12:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Tomasz Kocyła
Data aktualizacji:05.03.2009 12:51