Uchwała nr XXII/120/96 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju
w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki Zdrój

 

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ


CZĘŚĆ OPISOWA:

A. FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE KIERUNKI ROZWOJOWE MIASTA - ustalenia studium

1. Kierunki rozwoju funkcjonalnego miasta.
2. Możliwości i kierunki rozwoju przestrzennego miasta
3. Poprawa warunków życia mieszkańców
4. Zasady promocji miasta
5. Kierunki rozwoju komunikacji
6. Rozwój infrastruktury technicznej jako wykładnik poprawy stanu czystości środowiska miasta
7. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego
8. Zasady ochrony środowiska kulturowego
9. Wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy szczytna
10. Wskazanie obszarów do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
11. Propozycje zadań rządowych.

B. DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

1. Przebieg prac projektowych
2. Załączniki formalno - prawne

C. UWARUNKOWANIA ROZWOJOWE - wytyczne wynikające z obecnego stanu zagospodarowania obszaru - materiały wejściowe do studium.


I. Wstęp i materiały wejściowe
II. Analiza środowiska przyrodniczego miasta
III. Analiza środowiska kulturowego
IV. Ocena istniejącego zagospodarowania .

 

CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Mapy w skali 1:5000

- środowisko człowieka
-studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.


Mapy w skali 1:10000

-komunikacja, infrastruktura techniczna, ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego
- projektowana struktura funkcjonalno - przestrzenna miasta


ZMIANY JEDNOSTKOWE W MIEJSCOWYM PLANIE OGÓLNYM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ:

1.Działka nr 73 obręb Wapienniki
2. Część działki nr 178 AM-5 obręb nr 2 Zdrój
3. działki nr 19/6, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, AM-3 obręb Zieleniec
4. Działka nr 7 AM-3 obręb Zieleniec
5. Działka nr 8/1 AM-3 obręb Zieleniec
6. działka nr 6/1 AM-3 obręb Zieleniec


Wszystkie powyższe dokumenty dostępne są do wglądu publicznego w Urzędzie Miejskim w Dusznikach Zdroju, Rynek 6 w dziale Budownictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 21, piętro II, tel. 0748697688.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:04.03.2009 13:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:04.03.2009 13:53