OGŁOSZENIE


PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ

w DUSZNIKACH-ZDROJU

zawiadamia, że w dniu 23 marca 2011 r. o godz. 1500(środa) w sali posiedzeń

Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6 odbędzie się


VI SESJA RADY MIEJSKIEJ


Porządek obrad VI sesji:

    1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

    2. Ślubowanie radnego.

    3. Porządek obrad.

    4. Informacja o stanie bezrobocia w mieście Duszniki-Zdrój.

    5. a) Strategia Rozwoju Energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem

ogólnych założeń energetycznych,

b) Audyt energetyczny dla Gminy Duszniki-Zdrój.

    1. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach-Zdroju.

    2. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

    3. Podjęcie uchwał w sprawach:

     1. Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dusznikach-Zdroju oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

     2. Zmiany uchwały Nr IV/14/2011 rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27

stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2011,

     1. Przyjęcia rezygnacji z członkowstwa w Komisji ds. Budżetu i Finansów,.

     2. Uzupełnienia Komisji ds. Obywatelskich, Porządku Publicznego, Handlu i Usług,

     3. Uzupełnienia składu Komisji ds. Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji

oraz Opieki Społecznej,

     1. Uzupełnienia Komisji ds. Obywatelskich, Porządku Publicznego, Handlu i Usług,

     2. Zmiany uchwał w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki-Zdrój,

     3. Skargi na uchwałę z dnia 26 stycznia 2011 r.

9. Złożenie sprawozdań z prac stałych komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.

10. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podjętych między sesjami.

11. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych.

12. Przyjęcie protokołu z V sesji.

13. Sprawy różne.

14.Zamknięcie obrad VI sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dusznikach-Zdroju

/-/ Jan Śmielak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:VI SESJA RADY MIEJSKIEJ
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:16.03.2011 07:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Tomasz Kocyła
Data aktualizacji:16.03.2011 07:50