UZYSKANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

 1. Miejsce składania wniosku:

Urząd Miejski w Dusznikach Zdrój, Biuro Obsługi Interesanta (parter)

 1. Wymagane druki :

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/ ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 1. Wymagane załączniki :

 • Fragment mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopię mapy katastralnej w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 z zaznaczoną granicą wniosku (1 egzemplarz).

 • Mapa winna obejmować teren wokół działki budowlanej (której dotyczy wniosek) w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej niż 50 metrów. Na obszarze tym zostanie przeprowadzona analiza urbanistyczna w oparciu o przepisy par. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26.08.2003 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1588).

 • Koncepcja zagospodarowania terenu .

 • Koncepcja architektoniczna (w formie opisowej- wg wzoru wniosku, i graficznej-elewacje, widoki lub prospekty).

 • Wstępne zapewnienia dostaw: energii, gazu, wody, odbioru ścieków.

 1. Opłaty :

 • Opłata za wydanie decyzji o warunkach zabudowy / ustaleniu lokalizacji celu publicznego wynosi 107 zł,

 • Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby wynosi 56 zł,
  Opłatę należy wpłacić w kasie urzędu przed złożeniem wniosku.

 1. Termin załatwienia sprawy :

bez zbędnej zwłoki (i po uzyskaniu opinii wymaganych art. 53 ust. 4 Ustawa z dn. 27.03.03 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.).

 1. Jednostka odpowiedzialna :

Referat Techniczno-Inwestycyjny, (drugie piętro, pokój nr 21), telefon 074/86 97 688,

 1. Tryb odwoławczy :

Strony (w tym wnioskodawca) mogą złożyć odwołanie od uzyskanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój .

 1. Opłata za odwołanie :

--------------------------

 1. Podstawa prawna :

Ustawa z dn. 27.03.03 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm. ).

 1. Uwagi :

Z opłat zwolnione są wnioski dotyczące, m.in.:

 • spraw mieszkaniowych,

 • podania składane przez organy administracji rządowej lub samorządowej;

 • w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych. 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UZYSKANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:03.03.2009 14:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dawid Dymowski
Data aktualizacji:04.10.2021 07:49