Uchwała Nr III/12/2010

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

z dnia 29 grudnia 2010 r.w sprawie: skargi na Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 227, art. 229 pkt 3, art. 237 § 3 oraz art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku ze skargą złożoną przez Pana Krzysztofa Woracha,


Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju

uchwala, co następuje:


§ 1.


Oddala się jako bezzasadną, skargę Pana Krzysztofa Woracha, złożoną pismem z dnia 27 września 2010 r., na działalność Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju Pana Zbigniewa Grochowskiego.


§ 2.


  1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.

  2. Uchwała podlega doręczeniu skarżącemu.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dusznikach-Zdroju


/-/ Jan Śmielak
UZASADNIENIE:


Skarga Pana Krzysztofa Woracha, złożona pismem z dnia 27 września 2010 r., dotyczy Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju Pana Zbigniewa Grochowskiego w zakresie działalności ZBGKiM jak zarządcy wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krakowskiej 7 w Dusznikach Zdroju.

Po zapoznaniu się ze sprawą skarga zostaje przez Radę Miejską oddalona w związku z brakiem przesłanek koniecznych do uznania skargi za zasadną.

W szczególności są to, zgodnie z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego:

  • nienależyte wykonywanie zadań,

  • naruszenia praworządności lub interesów skarżącego,

  • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie zgłoszonej sprawy.

Z materiałów przedłożonych w niniejszej sprawie, w tym dokumentów dotyczących: - nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Krakowskiej nr 7 w Dusznikach Zdroju, - korespondencji ZBGKiM ze skarżącym, a także z ustaleń dokonanych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej, która badała sprawę na podstawie zlecenia zbadania zasadności skargi, dokonanego uchwałą Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2010 r., nie wynika, aby Dyrektor ZBGKiM odpowiedzialny za wykonywanie zadań przez tę jednostkę, dopuścił się zaniedbań, naruszył interesy skarżącego lub też przewlekle załatwiał kierowaną do niego sprawę.

Załatwiając skargę stwierdzono:

  1. ZBGKiM zajął się sprawą chodników przylegających do nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZBGKiM na terenie miasta Duszniki-Zdrój. Podjęte w bieżącym roku przez ZBGKIM działania w zakresie ponownych obmiarów powierzchni, pozwoliły zweryfikować dotychczasowe naliczenia z tego tytułu i doprowadzić tę sprawę do zgodności ze stanem faktycznym. Dotychczasowe dane pochodziły sprzed wielu lat (były stosowane przed objęciem funkcji przez obecnego Dyrektora ZBGKiM) i nie można czynić mu z tego tytułu zarzutu. Wspólnoty otrzymały informacje dotyczące tych kwestii.

  2. Skarżący, pan K. Worach, każdorazowo otrzymywał na swoje pisma odpowiedzi w terminach przyjętych w Kodeksie postępowania administracyjnego (aczkolwiek należy zauważyć, iż do sprawy relacji między współwłaścicielem nieruchomości (właścicielem lokalu) a zarządcą tej nieruchomości nie odnoszą się przepisy K.p.a., gdyż nie mamy tu do czynienia ze stosunkiem prawno-administracyjnym (organ-obywatel) a stosunkiem cywilnoprawnym, wynikającym z umowy zlecenia (art. 750 Kodeksu cywilnego - umowa o świadczenie usług między wspólnotą mieszkaniową a ZBGKiM)). Tym nie mniej, ponieważ korespondencja między stronami nie była przez ZBGKiM zaniedbywana, nie można mówić w tym przypadku o przewlekłości załatwiania sprawy.

  1. Także określenie „biurokratyczne załatwianie sprawy” nie znajduje w przedstawionym stanie faktycznym zastosowania, ponieważ skarżący jest stroną w stosunku cywilnoprawnym, gdzie podstawą jest równość podmiotów (w przeciwieństwie do stosunku administracyjnego, w którym organ, co do zasady ma pozycję nadrzędną). Dlatego też, skarżący może dochodzić roszczeń cywilnoprawnych w stosunku do zarządcy, osobiście, lub za pośrednictwem wspólnoty, do której należy. Roszczenia takie nie mogą być natomiast oceniane w administracyjnym postępowaniu skargowym, które ogranicza się do badania spraw pod kątem nieprawidłowości w ich załatwianiu, ale nie leży w kompetencji organu właściwego do rozpatrzenia skargi rozstrzygnięcie, co do wzajemnych rozliczeń finansowych między dwoma podmiotami (zarządcą i członkiem wspólnoty mieszkaniowej).

  2. Roszczenia tytułem rozliczeń finansowych związane z ponoszonymi kosztami utrzymania nieruchomości (wskazane w przedmiotowej skardze co do zasady - bez określania kwot konkretnych należności), skarżący powinien zgłosić poprzez poruszenie tych spraw na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej, a w przypadku, gdy strony (wspólnota i zarządca) nie dojdą do porozumienia, w sprawie wzajemnych rozliczeń, wspólnocie oraz współwłaścicielowi, w tym skarżącemu, służy prawo dochodzenia tych roszczeń na drodze sądowej w postępowaniu cywilnym.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: skargi na Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:31.12.2010 13:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Tomasz Kocyła
Data aktualizacji:31.12.2010 13:14