Uchwała Nr III/11/2010

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

z dnia 29 grudnia 2010 r.


w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w

Dusznikach Zdroju na I półrocze 2011 r.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 46 i § 57 Statutu Miasta Duszniki Zdrój,

Rada Miejska w Dusznikach Zdroju uchwala, co następuje:


§ 1


Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

na I półrocze 2011, określony w § 2 niniejszej uchwały.


§ 2

STYCZEŃ

 1. Kontrola funkcjonowania Miejskiego Centrum Kryzysowego w Dusznikach Zdroju

a/ realizacja zaleceń po powodzi w 1998 roku oraz stan techniczny zabezpieczeń przeciwpowodziowych w 2010 roku,

b/ aktualny Plan Reagowania Kryzysowego w przypadku powodzi w mieście.

 1. Wnioski i uwagi komisji do projektu budżetu na 2011 r. oraz projektu Wieloletniej prognozy finansowej gminy.

 2. Sprawy różne1.


LUTY

 1. Kontrola wniosków złożonych przez gminę na udział w programach i projektach unijnych, strukturalnych, regionalnych w 2010 r.

a/ odrzucone, zakwalifikowane (zakres).

 1. Realizacja kontroli doraźnych zleconych przez radę.

 2. Sprawy różne.


MARZEC

 1. Kontrola realizacji Uchwały Nr L/260/10 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wywóz nieczystości stałych

a/ zasadność interpretacji zapisu – doliczanie ilości odpadów segregowanych do normatywu wytwarzania odpadów komunalnych

b/ kontrola rozwiązań dot. opłat za odbiór odpadów segregowanych, składowanych w ogólnie dostępnych pojemnikach przeznaczonych dla wspólnot mieszkaniowych.

KWIECIEŃ

 1. Kontrola dotycząca zasad przyznawania wniosków na zasiłki pieniężne oraz pomoc materialną dla rodzin i osób o niskich dochodach oraz ich realizacji w 2010 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach-Zdroju.

 2. Realizacja kontroli doraźnych zaleconych przez radę.

 3. Sprawy różne.


MAJ

 1. Ocena realizacji budżetu miasta za rok 2010.

 2. Przygotowanie opinii i wniosku do RIO w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za rok 2010.

 3. Sprawy różne.


CZERWIEC

 1. Kontrola realizacji wniosków i uchwał rady kierowanych do Burmistrza Miasta w I półroczu 2011 r.

 2. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2011r.

 3. Sprawy różne.


§ 3


Komisja Rewizyjna realizuje wszystkie inne zadania zlecone przez Radę Miejską w Dusznikach-Zdroju, jak również zajmie się tematami, które wynikną w trakcie pracy Rady Miejskiej w I półroczu 2011 r. i zostaną Komisji przekazane przez Radę odrębną uchwałą (uchwałami).


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dusznikach-Zdroju


/-/ Jan Śmielak


1 W punkcie – sprawy różne – komisja przyjmować będzie protokół z poprzedniego posiedzenia, rozpatrywać skargi wpływające do komisji przez mieszkańców miasta, firmy i instytucje na działalność burmistrza i jednostek budżetowych podległych burmistrzowi.


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju na I półrocze 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:31.12.2010 13:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Tomasz Kocyła
Data aktualizacji:31.12.2010 13:13