UCHWAŁA NR III/10/2010

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju

z dnia 29 grudnia 2010 r.w sprawie: utworzenia wydzielonego rachunku dochodów przy jednostkach oświatowych.


Na podstawie art. 223 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

RADA MIEJSKA uchwala, co następuje:§ 1.


Wydzielony rachunek dochodów, w celu finansowania niektórych zadań z zakresu oświaty

i wychowania, mogą tworzyć następujące oświatowe jednostki budżetowe:

 1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Sprzymierzonych 6, Duszniki Zdrój,

 2. Zespół Gimnazjalno-Licealny, ul. Wybickiego2 a, Duszniki Zdrój,

 3. Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkową, ul. Mickiewicza 8a, Duszniki Zdrój.


§ 2.


 1. Na wydzielonym rachunku dochodów oświatowe jednostki budżetowe mogą gromadzić dochody uzyskane:

 1. z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, polegającej między innym na świadczeniu usług,

 2. z opłat pobieranych przez jednostki,

 3. ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,

 4. z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,

 5. z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach dochodów.


2. Dochody na wydzielonym rachunku są przeznaczone na:


 1. sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskaniem przez jednostki dochodów,

 2. współfinansowanie działalności podstawowej oraz zakupy inwestycyjne.


3.Dochody na wydzielonym rachunku wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.


4. Środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku dochodów, na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.§ 3.


 1. Dla wydzielonego rachunku dochodów sporządza się roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki nimi finansowane.

 2. Plan finansowy opracowuje Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z głównym księgowym jednostki w terminie do dnia 30 września danego roku budżetowego.

 3. Dyrektor Szkoły zatwierdza plan finansowy w formie zarządzenia Dyrektora Szkoły w sprawie przyjęcia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów na dany roku budżetowy.

 4. Roczny plan finansowy, Dyrektor Szkoły przekazuje 1 egzemplarzu dysponentowi środków budżetowych.

 5. W przypadku konieczności dokonania zmian w planie finansowym Dyrektor Szkoły informuje pisemnie o dokonanych zmianach dysponenta środków budżetowych.

§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 5.


Traci moc uchwała Nr XXXI/163/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Duszniki Zdrój.


§ 6.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dusznikach-Zdroju


/-/ Jan Śmielak


Uzasadnienie:


Przepis art. 93 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.z 2009, nr 157, poz. 1241 ze zm.) mówi, że utworzone przez jednostki budżetowe wydzielone rachunki dochodów własnych mogą funkcjonować zgodnie z dotychczasowymi przepisami, z jednoczesnym regulowaniem zobowiązań i ściąganiem należności, do dnia 31 grudnia 2010 r.

Od roku 2011 samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale podejmowanej w oparciu o art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR III/10/2010 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: utworzenia wydzielonego rachunku dochodów przy jednostkach oświatowych.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:31.12.2010 13:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Tomasz Kocyła
Data aktualizacji:31.12.2010 13:12