Uchwała Nr III/09/2010

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

z dnia 29 grudnia 2010 roku


w sprawie: zmiany uchwały Nr LIII/267/10 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami); art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju uchwala, co następuje:


§ 1


W uchwale Nr LIII/267/10 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:


 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

   1. seria A10 o wartości 300.000 zł,

   2. seria B10 o wartości 500.000 zł,

   3. seria C10 o wartości 300.000 zł,

   4. seria D10 o wartości 400.000 zł,

   5. seria E10 o wartości 300.000 zł,

   6. seria F10 o wartości 400.000 zł,

   7. seria G10 o wartości 300.000 zł,

   8. seria C11 o wartości 400.000 zł,

   9. seria I10 o wartości 745.000 zł

   10. seria A11 o wartości 300.000 zł,

   11. seria B11 o wartości 655.000 zł,

 2. Emisja obligacji serii A10, B10, C10, D10, E10, F10, G10 i I10 nastąpi w 2010 r., a emisja obligacji serii A11, B11 i C11 nastąpi w 2011 r.

 3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

 4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Duszniki-Zdrój.


2. § 4 otrzymuje brzmienie:


 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

 1. 2 lat od daty emisji obligacji serii A10,

 2. 3 lat od daty emisji obligacji serii B10,

 3. 4 lat od daty emisji obligacji serii C10 i D10,

 4. 5 lat od daty emisji obligacji serii E10, F10 i C11,

 5. 6 lat od daty emisji obligacji serii G10,

 6. 7 lat od daty emisji obligacji serii I10,

 7. 7 lat od daty emisji obligacji serii A11 i B11,

 1. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

 2. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dusznikach-Zdroju


/-/ Jan Śmiela
UZASADNIENIE:


Gmina w roku 2010 przystąpiła do emisji obligacji komunalnych, których celem było uzyskanie środków finansowych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych tj.

Spacerkiem z Chopinem – budowa i modernizacja przestrzeni publicznej uzdrowiska” i „Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej przeznaczonej do uprawiania turystyki aktywnej Jamrozowa Polana”, w związku z nierozstrzygniętymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych na wykonawstwo robót oraz ze zmianą harmonogramu realizacji w/w zadań, emisja obligacji seria C 11

w wysokości 400 000 zł, nastąpi w roku 2011.

Zatem w roku 2011 nastąpi emisja obligacji komunalnych serii A11 i B11 w wysokości 955.000 zł oraz emisja serii C 11 w wysokości 400.000 zł.


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/09/2010 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr LIII/267/10 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:31.12.2010 13:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Tomasz Kocyła
Data aktualizacji:31.12.2010 13:11