UCHWAŁA Nr III/08/2010

RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIAKACH ZDROJU

z dnia 29 grudnia 2010 r.


W sprawie: zmiany w budżecie gminy w roku 2010.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późn. zm.), oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U nr 157, poz.1240 ze zmianami)

RADA MIEJSKA W DUSZNIKACH ZDROJU uchwala, co następuje:§ 1.


W uchwale budżetowej gminy Duszniki Zdrój na rok 2010 dokonuje się zmian :


1) w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki Zdrój.
§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dusznikach-Zdroju

/-/ Jan Śmielak
Uzasadnienie:


Wprowadzone zmiany dotyczą:

W załączniku nr 1 zmiany w planie dochodów dotyczą:

Zwiększenia środków finansowych w planie dochodów o kwotę 6.400 zł, na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w szkole podstawowej mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych.


W załączniku nr 2 zmiany dotyczą:

Zwiększenia planu wydatków

- w dziale 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę 31 300 zł, z przeznaczeniem jako udział gminy z tytułu wpłat na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych,

-w dziale 852 rozdział 85215 § 3110 o kwotę 37.500zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

- w dziale 852 rozdział 85295 § 4300 o kwotę 5.600 zł, z przeznaczeniem na Pomoc państwa w zakresie dożywiania,

- w dziale 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 32.000 zł, jako dotacja dla samorządowej instytucji kultury MOKiS,

- w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 o kwotę 4.500 zł,W załączniku Nr 3 zamiany dotyczą:

Zmian w wydatkach inwestycyjnych w roku 2010, dotyczą zmian w planie wydatków budżetowych.Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr III/08/2010 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIAKACH ZDROJU z dnia 29 grudnia 2010 r. W sprawie: zmiany w budżecie gminy w roku 2010.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:31.12.2010 13:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Tomasz Kocyła
Data aktualizacji:31.12.2010 13:08