UCHWAŁA NR XLVI/240/14 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Duszniki-Zdrój.w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Duszniki Zdrój.Uchwała Nr V/37/2003
Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju
z dnia 26 lutego 2003 r.


w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta Duszniki Zdrój.


     Na podstawie art. 3 ust 1, w związku z art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Miasta Duszniki Zdrój w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki Zdrój.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Nr XL/187/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

  Statut cz1 rozdział 1 - Postanowienia ogólne

  Statut cz2 rozdział 1 - Organizacja i tryb działania Rady Miejskiej

  Statut cz2 rozdział 2  - Akty prawa miejscowego stanowionego przez Miasto

  Statut cz2 rozdział 3 - Przygotowanie sesji Rady

  Statut cz2 rozdział 4 - Obrady

  Statut cz2 rozdział 5 - Tryb podejmowania uchwał Rady

  Statut cz2 rozdział 6 - Komisje Rady

  Statut cz2 rozdział 7 - Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

  Statut cz2 rozdział 8 - Radni

  Statut cz2 rozdział 9 - Zapytania, wnioski

  Statut cz3 rozdział 1 - Postanowienia ogólne

  Statut cz3 rozdział 2 - Zadania Burmistrza

  Statut cz3 rozdział 3 - Absolutorium

  Statut cz4 - Mienie komunalne

  Statut cz5  - Gospodarka finansowa

  Statut cz6 - Pracownicy samorządowi

  Statut cz7 - Zasady dostępu i korzystania przez obywateli  z dokumentów  Rady i Komisji.

  Statut cz8 - Postanowienia końcowe

  Załącznik nr1 do statutu

  Załącznik nr2 do statutu

  Załącznik nr3 do statutu

  Załącznik nr4 do statutu

  Załącznik nr5 do statutu

  Załącznik nr 6 do statutu 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut Miasta
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:28.02.2009 11:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:09.05.2014 13:34