URZĄD MIEJSKI W DUSZNIKACH-ZDROJU,
RYNEK 6 57-340 DUSZNIKI-ZDRÓJ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

stanowisko ds. inwestycji

(nazwa stanowiska pracy)

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
 3. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie średnie lub wyższe- administracja,
 7. doświadczenie zawodowe minimum 3 lata

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego  oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. znajomość przepisów prawa budowlanego, prawa gospodarki nieruchomościami,
 3. posługiwanie się dokumentacją techniczną i geodezyjną,
 4. umiejętność wykonywania przedmiarów i obmiarów robót budowlanych,
 5. dobra umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietów MS Office,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rejestru decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, wydanych przez inne organy, a dotyczących zagospodarowania terenu,
 2. przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z oddaniem nieruchomości w dzierżawę i użyczenie,
 3. współpraca w zakresie rolnictwa ze Starostwem Powiatowym, Powiatowymi Zespołami Doradców, Stacją Hodowli Zwierząt, Inspekcją Ochrony roślin,
 4. koordynacja spraw związanych ze spisem rolnym,
 5. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych,
 6. prowadzenie Ewidencji ulic i adresów oraz wydawanie decyzji w zakresie nadawania numerów porządkowych dla nieruchomości,
 7. nadzór nad przygotowanie dokumentacji technicznej zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Gminę,
 8. nadzór merytoryczny nad realizacją inwestycji i remontów w zakresie obiektów budowlanych i drogowych realizowanych i finansowanych przez Gminę oraz współpraca z inspektorami nadzoru i wykonawcami,
 9. przygotowanie wniosków wraz z załącznikami o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji gminnych,
 10. przygotowanie zgłoszeń robót budowalnych nie wzmagających wydania decyzji pozwolenia na budowę, realizowanych przez gminę,
 11. współpraca w zakresie zadań realizowanych przez referat techniczno-inwestycjach. 

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca na stanowisku urzędniczym, w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6,
 2. forma zatrudnienia: umowa o pracę
 3. wymiar czasu pracy: pełny etat
 4. praca w godzinach 7.30- 16.00 z przerwą od 12.15 – 13.00.
 5. w przypadku kandydata podejmującego pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, umowa o prace będzie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Podpisanie umowy zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

5.Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV
 2. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska –wg wzoru,
 5. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019, Nr 1282) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z  oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe –  wg wzoru,
 8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych – wg wzoru,
 9. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Urzędu Miasta w Dusznikach – Zdroju dotyczącą przetwarzania danych osobowych wraz ze zgodą na ponowne wykorzystanie danych osobowych w procesie przyszłej rekrutacji,
 10.     oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie            pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie          obowiązków w wymiarze jednego etatu -  wg wzoru.
 11.      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.     

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 11 października 2021 roku do  godz.15:00

 

pod adresem:      Urząd Miejski

                               Rynek 6

                               57-340 Duszniki-Zdrój

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. inwestycji”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

           

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju przy ul. Rynek 6  (pok. 6) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.duszniki.pl.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.duszniki.pl.) oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój.                                                                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko pracy ds. inwestycji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Beata Sujak
Data publikacji:24.09.2021 13:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Beata Sujak
Data aktualizacji:18.10.2021 12:12