Duszniki-Zdrój 16.09.2021 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

Gmina Miejska Duszniki-Zdrój, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Dowóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dusznikach-Zdroju na basen „Pływalnia Kryta”

w Kłodzku, ul. Jana Pawła II 4”

 

I. Zamawiający:

 

Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu

ul. Borowska 1-3

Wrocław

Przy współudziale  Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój

Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój

 

NIP 883-16-078-039

 

II. Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dusznikach-Zdroju na basen Pływalnia kryta w Kłodzku ul. Jana Pawła II 4

 

Wykonawca będzie zobowiązany do dowozu 30 uczniów i 4 opiekunów

 

Całość trasy dziennej obejmuje ok. 52 km (ok. 26 km w jedną stronę)

 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania kursów:

Wyjazd  – godzina 1345 trasa Duszniki-Zdrój, ul. Sprzymierzonych 6 (Szkoła Podstawowa) – Kłodzko, Kryta Pływalnia ul. Jana Pawła II 4

Powrót  – godzina 15 45 trasa Kłodzko, Kryta Pływalnia ul. Jana Pawła II- Duszniki- Zdrój, ul. Sprzymierzonych 6 (Szkoła Podstawowa).

 

III. Termin wykonania zamówienia

 

Od 05.10.2021 r. do 07.12.2021 r. – w każdy wtorek. Łącznie - 10 kursów.

 

IV. Istotne warunki zamówienia

 

 1. Oferta powinna zostać sporządzona wg załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela firmy.
 2. Kryterium oceny ofert: cena brutto za 1 dzień dowozu = 100%
 3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
 4. Rozliczenie transakcji będzie przelewem na konto bankowe wskazane w fakturze/rachunku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku przez Wykonawcę.
 5. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury/rachunku, adekwatnie  do wykonanej pracy. Okres rozliczeniowy wskazany zostanie podczas podpisania umowy.
 6. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował pojazdami z odpowiednią ilością miejsc w pojazdach odpowiadającą liczbie aktualnie przewożonych dzieci. Ilość przewożonych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc podana w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Pojazd służący do przewozu uczniów musi być w pełni sprawne technicznie, spełniać wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) i gwarantować pełne bezpieczeństwo przy przewozie dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także muszą być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej.
 7. Ofertę należy sporządzić wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) i złożyć w terminie do  21.09.2021 r. za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu) lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Dusznikach Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój, Biuro Obsługi Klienta (parter Urzędu) lub e-mailem na adres  bp@duszniki.pl
 8. O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem poczty.
 9. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Beata Sujak tel. 74 8697676, email: wp@duszniki.pl.
 10. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy i odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.
 12. Umowa na realizacje przedmiotu zamówienia zostanie podpisana w terminie do 2 dni od daty otrzymania powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i zaproszenia do podpisania umowy. W przypadku nie podpisania umowy w określonym terminie, Zamawiający zaprosi kolejnego Wykonawcę, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Dowóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dusznikach-Zdroju na basen „Pływalnia Kryta” w Kłodzku, ul. Jana Pawła II 4”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Beata Sujak
Data publikacji:16.09.2021 09:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Beata Sujak
Data aktualizacji:16.09.2021 09:30