Duszniki-Zdrój, 08.09.2021 r.

RT.PSZ.6220.3.2021.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej i wodociągowej w obrębie Zieleniec w Dusznikach-Zdroju” oraz zgodnie z art. 85. ust. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  informuję, że została wydania decyzja 71/2021 z dnia 08.09.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla  przedsięwzięcia pn.

„Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej i wodociągowej w obrębie Zieleniec w Dusznikach-Zdroju”

 

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju ul. Rynek 6, pok. nr 23, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15:30

 

Niniejsza informacja została zamieszczona  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju.

 

 

Przedmiotowa decyzja wraz z załącznikiem została dołączona do niniejszego obwieszczania w formie załącznika.

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój

 

 

                                                                                              /Piotr Lewandowski/

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wydaniu decyzji osrodowiskowych uwarunkowaniach nr 72/2021 z dnia 8 września 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:14.09.2021 15:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:14.09.2021 15:34