UZNANIE ZAGRANICZNEGO WYROKU ROZWODOWEGO I WPISANIE W AKCIE MAŁŻEŃSTWA WZMIANKI DODATKOWEJ O ROZWODZIE.

Sposób załatwienia sprawy:

Uznanie z mocy prawa wyroku sądu obcego o rozwodzie oraz wpisanie do aktu małżeństwa wzmianki o rozwodzie dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej w urzędzie stanu cywilnego, który przechowuje akt.

Wymagane dokumenty:

• dokument tożsamości,

• podanie o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego

1. Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. (Dz. U. UE.L. 03.338.1), które dotyczy uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich po 01 maja 2004 roku i obejmuje Kraje Unii Europejskiej oprócz Danii.

• odpis orzeczenia sądu zagranicznego,

• zaświadczenie zgodne z art. 39 Rozporządzenia (WE) dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich, • urzędowe tłumaczenie na język polski ww. dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

Ponadto w przypadku orzeczenia wydanego w postępowaniu zaocznym strona, która występuje o uznanie orzeczenia lub stwierdzenie jego wykonalności, przedstawia:

A. oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie; lub

B. dokumentu wskazującego, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem 2.Na podstawie umowy dwustronnej, która przewiduje uznawanie z mocy prawa orzeczeń w sprawach małżeńskich

• odpis orzeczenia sądu zagranicznego

• urzędowe tłumaczenie ww. orzeczenia dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula

1. Na podstawie art.1145-1149 Kodeksu postępowania cywilnego orzeczenia wydane po 1 lipca 2009 r. Osoba powołująca się na uznanie orzeczenia sądu państwa obcego jest zobowiązana przedstawić:

• urzędowy odpis orzeczenia,

• dokument stwierdzający, ze orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści

• uwierzytelniony przekład na język polski wymienionych dokumentów dokonany przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula;

Jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone.

Opłata skarbowa: 11 zł – za czynność wpisania wzmianki dodatkowej.

Opłatę skarbową uiszcza się przelewem na konto: Urząd Miasta w Dusznikach-Zdroju Numer konta:

60 9523 1011 0200 0329 2002 0003

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, a w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca

Podstawa prawna: • Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.), • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. poz. 1741 z późn zm.) • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm..), • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.), • Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dn. 27.11.2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz. U. UE. L. z 2003 r. Nr 338, poz. 1) – art. 1 ust. 1 pkt. a oraz art. 37 i 39.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego i wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki o rozwodzie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Joanna Szewczyk
Data publikacji:27.07.2021 11:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Joanna Szewczyk
Data aktualizacji:27.07.2021 12:05