PSZ.6220.3.2021.BR                                                                    Duszniki-Zdrój, 17.06.2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

         

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021, poz.247   ze zm.)

zawiadamia strony, że:

 

z wniosku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Budex” z siedzibą w Jaworze przy ul. G. Morcinka 7  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej i wodociągowej w obrębie Zieleniec w Dusznikach-Zdroju” położonego na:

Działki znajdujące się w przewidywanym obszarze oddziaływania przedsięwzięcia:

 

  1. ZIELENIEC OBRĘB 0006

 

  • Arkusz 1:

Działki na terenie realizacji przedsięwzięcia:

1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/12, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/11, 5/13, 5/20, 5/21, 5/22, 5/24, 5/23, 6, 8, 9, 11/11, 11/12, 13/4, 13/5, 14/1, 14/5, 15/3, 15/4, 16/1, 16/5, 16/7, 17, 18, 19, 20, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12, 21/13, 

Działki w obrębie oddziaływania przedsięwzięcia:

2/10, 2/11, 7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/12, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 11/9, 11/10, 11/12, 11/4, 11/18, 13/2, 16/3, 16/6, 21/1, 21/2, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 21/8, 21/14, 22,

 

 

  • Arkusz 2: 

Działki na terenie realizacji przedsięwzięcia:

3, 4, 5, 6/1, 7, 8, 9/2, 9/3, 9/4, 11/6, 11/14, 14/1, 15/5, 15/7, 15/8, 15/9, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 19/5, 19/6, 19/8, 19/9, 19/10, 19/17, 19/18, 19/26, 19/27, 19/28, 19/29, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27/6, 27/9, 27/10, 27/11, 27/25, 27/26, 27/27, 28, 31/3, 31/4, 31/6, 31/5, 31/8, 32/4, 32/6, 32/7, 33/1, 33/2, 34/2, 35/2, 36/2, 38, 40/1, 42, 43, 44, 45, 46,

Działki w obrębie oddziaływania przedsięwzięcia:

1, 6/2, 6/3, 2, 9/1, 9/5, 11/3, 11/7, 11/8, 14/2, 14/3, 14/4, 16, 19/11, 19/12, 19/13, 19/14, 19/15, 19/16, 19/7, 19/19, 19/20, 19/21, 19/22, 19/23, 19/24, 19/25, 19/30, 27/4, 27/13, 27/15, 27/16, 27/17, 27/18, 27/20, 27/23, 27/24, 29, 30/5, 32/2, 36/1, 37/1, 37/2, 37/3, 39, 40/2, 40/3,

  • Arkusz 3:

Działki na terenie realizacji przedsięwzięcia:

2/3, 2/4, 4, 5/5, 5/6, 5/7, 6/3, 8/8, 9, 10/1, 11/1, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11, 11/15, 12, 13, 15/8, 15/18, 15/27, 15/29, 15/30, 15/31, 15/32, 16, 17, 19/5, 20, 21, 22/1, 22/2, 23/1, 24/3, 24/4, 25/3,

Działki w obrębie oddziaływania przedsięwzięcia:

1/5, 2/2, 3, 5/2, 5/3, 6/1, 7, 8/2, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/9, 8/10, 8/33, 10/2, 11/6, 11/9, 11/12, 11/13, 11/14, 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/16, 15/3, 15/9, 15/12, 15/14, 15/15, 15/16, 15/17, 15/19, 15/24, 15/25, 15/28, 18/3, 18/5, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10, 19/2, 19/4, 19/6, 19/7, 23/2, 24/7, 24/8, 24/10, 24/11, 25/1, 25/2, 25/4, 25/5, 26, 27/1, 27/2,

  • Arkusz 4:

Działki na terenie realizacji przedsięwzięcia:

10/3, 10/7, 14/250, 17, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 27/2, 31, 32/301, 34, 36/300, 38,

Działki w obrębie oddziaływania przedsięwzięcia:

2/1, 3/2, 11/315, 16/249, 18/249, 20/286, 26/3, 28, 29, 33/3, 35/5, 37/314,

2. LASY OBRĘB 0005:

 

Działki na terenie realizacji przedsięwzięcia:

13/5, 15/184, 18/281, 20/290, 22/293, 23/294, 24/296, 25/298, 26/299, 27/297, 28/295, 29/292, 30/291, 31/302,

Działki w obrębie oddziaływania przedsięwzięcia:

4, 7/182, 11/186, 12/183, 14/188, 17/280, 19/288, 21/289, 38/307, 42/1, 42/2, 42/3,

3. PODGÓRZE OBRĘB 0004:

 

Działki na terenie realizacji przedsięwzięcia:

158, 189, 190, 193, 197, 198/1, 198/2,

Działki w obrębie oddziaływania przedsięwzięcia:

2, 88, 120/1, 122, 129/1, 129/2, 147, 148,153, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 168, 169,170,176, 180, 181, 182, 191, 192, 195, 198, 199, 200, 201, 203,

 

 

wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

 

na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz. U.  z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  we Wrocławiu  o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

 

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju przy ul. Rynek 6 w godzinach urzędowania 7:30- 15:30, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres   proejkty@duszniki.pl

 

Pouczenie

 

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1257), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój

/-/ Piotr Lewandowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Barbara Rodak – Tel. 748697687

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -OBWIESZCZENIE
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:18.06.2021 11:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:21.07.2021 11:39