ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

         

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy
z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

zawiadamia strony, że:

 

  1. z wniosku Pana Łukasza Kuźmińskiego  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 24 budynków rekereacji indywidualnej położonego na działce ne 22 obreb Zieleniec
  2. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt. 52 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  3. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  we Wrocławiu  o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

 

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju przy ul. Rynek 6 w godzinach urzędowania 7:30- 15:30 , osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres: projekty@duszniki.pl

 

Pouczenie

 

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój

/-/ Piotr Lewandowski

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa 24 budynków rekreacji indywidualnej na działce nr 22 obreb Zieleniec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:04.06.2021 13:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:04.06.2021 13:02