PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2020/2021

 XIX edycja

realizowany przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym Bankiem Polskim (NBP), Fundacją Wspomagania Wsi (FWW), koalicją pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych oraz innych instytucji, które przystąpią do Programu.

Współpraca organizacyjna - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

Program jest administrowany przez

Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP)

I. Cel Programu

Celem Programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i z małych miast do 20 000 mieszkańców pokonania trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Zakładamy jednocześnie, iż perspektywa uzyskania takiego stypendium będzie działać motywująco na uczniów szkół ponadgimnazjalnych, spełniających kryteria Programu. W XIX edycji planowane jest przyznanie około 600 stypendiów.

II. Adresaci Programu

Adresatami Programu są maturzyści z 2020 roku, pochodzący ze wsi i z miast do 20 tysięcy mieszkańców, z rodzin o niskich dochodach, osiągający dobre wyniki w nauce, którzy zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademicki . W szczególności Program skierowany jest do młodzieży pochodzącej z terenów po dawnych ppgr, uczestników finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, młodzieży z rodzin wielodzietnych[2], wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (państwowych domów dziecka), młodzieży rekomendowanej do Programu przez pozarządowe organizacje lokalne lub grupy nieformalne wyłonione do udziału Programie poprzez udział w konkursie Dyplom z Marzeń oraz przez inne lokalne NGO prowadzące programy stypendialne dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych.

III. Założenia i organizacja XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych

XIX edycja realizowana będzie w czterech segmentach:

 • Segment IA – adresowany jest do młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników ppgr, spełniającej łącznie wszystkie warunki określone w regulaminie segmentu IA. Segment ten jest realizowany przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 • Segment IB – adresowany jest do maturzystów, którzy byli uczestnikami III etapu olimpiad przedmiotowych, tematycznych (zawodowych) i interdyscyplinarnych w szkole ponadgimnazjalnej znajdujących się na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku 2019/2020, spełniających łącznie wszystkie warunki określone w regulaminie segmentu IB.
 • Segment IC – adresowany jest do młodzieży pochodzącej z rodzin wielodzietnych lub wychowanków rodzin zastępczych, lub placówek opiekuńczo wychowawczych typu socjalizacyjnego (państwowych domów dziecka), spełniających łącznie wszystkie warunki określone w regulaminie segmentu IC.

Segmenty IA, IB i IC są przedsięwzięciem realizowanych przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim oraz innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji Programu. Łącznie w segmentach IA, IB, IC planowane jest przyznanie około 230 stypendiów.

 • Segment II – przedsięwzięcie realizowane przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją Wspomagania Wsi oraz koalicją pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych do udziału w Programie w drodze konkursu Dyplom z Marzeń oraz innymi lokalnymi NGO prowadzącymi programy stypendialne dla młodzieży uczęszczającej do szkól ponadgimnazjalnych.

Adresowany jest do młodzieży spełniającej łącznie wszystkie warunki określone w regulaminie segmentu II, która otrzyma rekomendacje tychże organizacji.

W II segmencie planowane jest przyznanie około 380 stypendiów.

W roku akademickim 2020/2021 stypendium pomostowe będzie wynosiło 5.000 zł i będzie wypłacane przez 10 miesięcy (od października do lipca) po 500 zł miesięcznie.

Wnioski w Programie składane są on-line. Aplikacja będzie aktywna w terminie ogłoszonym na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

Procedura kwalifikowania do Programu przebiega następująco:

Kandydaci z segmentu IA po złożeniu wniosku on-line, przesyłają do najbliższego względem miejsca zamieszkania Oddziału Terenowego KOWR, wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi załącznikami. OT KOWR dokonuje wstępnej oceny złożonych dokumentów (weryfikuje kompletność załączników i pochodzenie kandydata z rodziny byłego pracownika ppgr) i przesyła wniosek do FEP.

Kandydaci z segmentu IB po złożeniu wniosku on-line drukują go i wraz z wymaganymi załącznikami przesyłają bezpośrednio do FEP.

Kandydaci z segmentu IC po złożeniu wniosku on-line drukują go i wraz z wymaganymi załącznikami przesyłają bezpośrednio do FEP. Wnioski wychowanków rodzin zastępczych, lub placówek opiekuńczo wychowawczych typu socjalizacyjnego (państwowych domów dziecka) przed przesłaniem do FEP powinny być poświadczone pieczątką właściwego dla miejsca zamieszkania, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Kandydaci z segmentu II zgłaszają się do organizacji lokalnej uczestniczącej w PSP w celu uzyskania rekomendacji. Organizacja lokalna zbiera wnioski aplikacyjne od kandydatów, powołuje Komisję Stypendialną, która na podstawie określonych kryteriów kwalifikuje do udziału w Programie. Organizacja może zgłosić do Programu tylu kandydatów, dla ilu jest w stanie zgromadzić środki na pokrycie 25% kosztu rocznego stypendium. Kandydaci, którzy uzyskają rekomendację organizacji lokalnej składają wniosek on-line. Wydrukowany z system wniosek wraz z wymaganymi załącznikami dostarczają do rekomendującej ich organizacji, która weryfikuje kompletność załączników i  posiadanie rekomendacji. Pełną dokumentację kandydatów Organizacje Lokalne przesyłają do FEP.

Kolejny etap kwalifikacji realizowany jest w FEP. Nadesłane dokumenty kontrolowane są pod względem formalnym (czy jest komplet dokumentów) i merytorycznym (czy dane zawarte w dokumentach są zgodne z danymi podanymi we wniosku i warunkami określonymi w regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów). Następnie wnioski rozpatrywane są przez Komisje Stypendialne odrębnie dla I i II segmentu.

IV. Komisja Stypendialna

W skład Komisji Stypendialnych wchodzą przedstawiciele partnerów finansujących stypendia, instytucji wspierających i administratora Programu. Członkowie komisji powoływani są przez zarząd FEP na wnioski instytucji, które reprezentują.

Komisje rozpatrują przedłożone wnioski i podejmują decyzję o przyznaniu stypendiów. Decyzja Komisji Stypendialnej jest ostateczna. FEP informuje o decyzji Komisji Stypendialnej wszystkich stypendystów, partnerów i organizacje wspierające. Stypendia są przekazywane przez FEP na indywidulane konta stypendystów.

V. Zasady finansowania Programu

W Programie występują dwa rodzaje kosztów: koszty stypendiów i koszty zarządzania Programem. Koszty stypendiów pokrywane są z dotacji:

 • Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW),
 • Narodowego Banku Polskiego (NBP),
 • innych Partnerów, którzy przystąpią do Programu.

Koszty zarządzania Programem w FEP w całości pokrywane są z grantu PAFW.

VI. Tryb informowania o Programie

Program ogłaszany jest każdego roku przed rozpoczęciem egzaminów maturalnych. Towarzyszy temu publikacja artykułów w prasie centralnej i liczne ogłoszenia w prasie lokalnej. Informacje o Programie przekazywane są do kuratoriów oświaty, komitetów olimpiad przedmiotowych, PCPR-ów, a także do organizacji pozarządowych prowadzących lokalne programy stypendialne, a za ich pośrednictwem uczniom. Pełna informacja o Programie jest zamieszczana na stronach internetowych: www.stypendia-pomostowe.pl i www.fep.lodz.pl. Wniosek o stypendium do wypełnienia on-line będzie udostępniony kandydatom w terminie ogłoszonym na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

VII. Współpraca ze stypendystami

Wszyscy stypendyści są zobowiązani do założenia kont osobistych, na które będą przesyłane stypendia. FEP po zakończeniu fazy organizacyjnej, związanej z uruchomieniem procedur przekazywania stypendiów, przystępuje do systematycznej współpracy ze stypendystami. Obserwuje zarówno ich postępy w nauce, jak i podpowiada możliwe drogi uzyskania pomocy stypendialnej podczas kolejnych lat studiów, ubiegania się o kredyty studenckie. W tym celu FEP opracowuje broszurę Jak zdobyć pieniądze na studiowanie, którą udostępni stypendystom na stronie www.stypendia-pomostowe.pl i FEP www.fep.lodz.pl.

Wiosną 2021 roku w imieniu Partnerów Programu Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosi kolejne programy, które wchodzą w skład rozbudowanego systemu stypendialnego. Będą to:

 • Konkurs PRYMUS dla stypendystów XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych za wyniki w nauce, którego celem jest nagrodzenie grupy stypendystów, legitymujących się najwyższymi średnimi po I roku, stypendiami na II rok studiów w roku akademickim 2020/2021;
 • Pogram Studiuj za granicą, którego celem jest ułatwienie stypendystom pomostowym odbycie studiów na zagranicznej uczelni w ramach Programu Erasmus+, realizowanego w macierzystej uczelni;
 • Program Stypendiów Korporacyjnych dla studentów III i IV roku wybranych kierunków studiów;
 • Konkurs o stypendia doktoranckie;
 • Program Stypendiów Językowych.

Stypendyści Programu Stypendiów Pomostowych mogą także skorzystać z innych ofert m.in. staży zagranicznych realizowanych w USA (w ramach Polish-American Internship Initiative) oraz innych inicjatyw oferowanych przez FEP i przez Partnerów Programu. Informacje o tych przedsięwzięciach znaleźć można na stronie Programu www.stypendia-pomostowe.pl oraz na stronie www.paii.pl

VIII. Dotychczasowe osiągnięcia

Obecnie trwa XVIII edycja Programu. Od początku Programu stypendium na I rok nauki na studiach stacjonarnych otrzymało 16 749 absolwentów szkół średnich (10 453 stypendiów w I segmencie i 6 296 w II segmencie). Na realizację osiemnastu edycji zgromadzono ponad 117 milionów złotych.

Fundatorami Programu byli:

 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • Narodowy Bank Polski
 • Agencja Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa)
 • Fundacja PZU
 • Fundacja BRE Banku (obecnie Fundacja mBanku)
 • Fundacja BGŻ BNP Paribas (obecnie Fundacja BNP Paribas)
 • Fundacja BGK
 • Kombinat Rolny Kierz Sp. z o.o.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Akademia Szkoleń i Kompetencji
 • Polskie Młyny SA
 • Fundacja Wspomagania Wsi
 • Edukacyjna Fundacja im. Prof. Romana Czerneckiego EFC
 • Cotton House J. Jakubiak sp.j.
 • Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych skupionych wokół Fundacji Stefana Batorego i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz wyłonionych do udziału w Programie w drodze konkursu Dyplom z Marzeń.

FEP prowadzi systematyczne badania stypendystów, które uzasadniają sens podjęcia i kontynuowania Programu. Potwierdzają trafność wyboru grupy docelowej. Program Stypendiów Pomostowych był dla ponad 4.000 młodych ludzi ze wsi i z małych miast jedyną szansą na podjęcie studiów. Prawie 98% absolwentów uważa, że stypendium pomostowe wpłynęło w bardzo i dość dużym stopniu na poprawę ich sytuacji materialnej w czasie studiów. 90% kończy studia z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce, 70% kończy studia w terminie, 4% absolwentów przerwało studia. Dzięki stypendium pomostowemu stypendyści:

 • mają szanse żyć na godnym poziomie (unikają życia na granicy ubóstwa),
 • mają poczucie niezależności, mogą studiować nie obciążając nadmiernie rodziców,
 • mogą wybrać uczelnię i kierunek, o którym marzą,
 • mogą korzystać z dóbr kultury i podnosić swój kapitał kulturowy,
 • mogą rozwijać swoje zainteresowania,
 • mogą mieszkać w lepszych warunkach do nauki,
 • nie muszą szukać pracy na pierwszym roku studiów. Pogodzenie pracy ze studiowaniem na początku studiów jest szczególnie trudne,
 • na starszych latach mogą szukać pracy dla zdobycia doświadczenia a nie dla pieniędzy na utrzymanie,
 • w opinii stypendystów stypendium jest wyrazem docenienia, swego rodzaju nobilitacji, co ma wpływ na lepszą samoocenę i budowanie poczucia własnej wartości.

Program Stypendiów Pomostowych stworzył im taką szansę. Wyniki badania absolwentów dowodzą, że środki finansowe jakie zostały przeznaczone na stypendia nie zostały zmarnowane, a przeciwnie, stypendyści otrzymaną szansę doskonale wykorzystali. Warto więc w nich inwestować, co raz jeszcze potwierdza sens całego Programu.


[1] Uczelnia posiadająca co najmniej jedną kategorię naukową A, A+ lub B w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej lub artystycznej.

[2] Rodzina wielodzietna, to rodzina posiadająca troje i więcej dzieci. Rodzina zaś oznacza następujących członków wchodzących w jej skład: rodziców dzieci lub opiekunów prawnych i zamieszkujące wspólnie i pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 18 lat, dzieci w wieku do ukończenia 25 lat, jeżeli uczą się/studiują stacjonarnie, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162). Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko; w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

R e g u l a m i n

przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach

XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych

w roku akademickim 2020/2021

(Segment IA)

 

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów pomostowych przyznawanych w ramach Programu Stypendiów Pomostowych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z: Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym Bankiem Polskim (NBP) oraz z innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stypendium pomostowe, zwane dalej „stypendium”, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich[1].
 2. O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

§ 2

 1. Stypendium przyznaje Komisja Stypendialna, powołana przez Zarząd FEP, w skład której wchodzą: po dwóch przedstawicieli PAFW i NBP, po jednym przedstawicielu KOWR i FEP oraz innych partnerów, którzy przystąpią do udziału w Programie. Członkowie Komisji powoływani są na wnioski prezesów tych instytucji.
 2. Decyzja Komisji w sprawie przyznawania stypendiów w XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych jest ostateczna. Odwołanie od decyzji Komisji jest możliwe tylko w dwóch przypadkach: jeśli podczas kwalifikowania wniosku popełniony został błąd lub jeśli z winy organizacji uczestniczących w realizacji Programu wniosek nie dotarł w terminie do FEP. Sytuacja ta dotyczy tylko tych wniosków, które zostały prawidłowo i w terminie złożone on-line. Odwołanie od decyzji Komisji Stypendialnej musi być dostarczone do FEP nie później, niż 14 dni od daty ogłoszenia listy stypendystów na stronie internetowej Programu. Data ogłoszenia listy stypendystów zamieszczona jest w harmonogramie obowiązującym w danym roku akademickim. Odwołanie może być dostarczone za pośrednictwem poczty elektronicznej albo tradycyjnej, albo bezpośrednio do siedziby Fundacji. W przypadku poczty tradycyjnej będzie brana pod uwagę data doręczenia odwołania do FEP. Procedura kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona ponownie, w odniesieniu do wniosków, których dotyczyło odwołanie, a lista stypendystów zostanie zbudowana z uwzględnieniem wyników kwalifikowania tych wniosków
 3. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Zarząd FEP.
 4. Regulamin pracy Komisji Stypendialnej zatwierdza Zarząd FEP.
 5. Informacja o przyznaniu stypendium jest wysyłana do stypendystów drogą mailową. Zbiorcza lista stypendystów jest publikowana na stronie internetowej Programu.

II. Kryteria przyznawania stypendium

§ 3

 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, uczniowie liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2020 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:
 1. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 2. są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
 3. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 4. pochodzą z rodzin[2], w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1 820 zł[3] brutto wyliczony z czerwca 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością[4],
 5. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.
 1. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, kandydaci zostaną podzieleni na dwie grupy: kandydatów studiujących na wybranych kierunkach[5] oraz pozostałych kandydatów i będą kwalifikowani oddzielnie, w ramach każdej z tych grup.
 2. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o niższych dochodach w rodzinie. Zasady te mają zastosowanie tak w przypadku przyznawania stypendiów bez podziału kandydatów na dwie grupy, jak i w ramach podziału kandydatów na dwie grupy.

III. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych

§ 4

 1. Kandydat do stypendium spełniający warunki określone w § 3, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższym względem miejsca zamieszkania), Termin uruchomienia aplikacji on-line oraz termin przesyłania wydrukowanych wniosków do OT KOWR zostaną zamieszczone na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
 2. FEP ma prawo żądać uzupełnienia dokumentów potwierdzających prawidłowość wypełnienia wniosku. Żądania takie będą zgłaszane mailem lub sms-em. Kandydat jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia potrzebnych dokumentów w terminie podanym w korespondencji mailowej lub w sms.
 3. FEP ogłasza listę stypendystów na stronie internetowej Programu. Termin zostanie podany na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
 4. Warunkiem otrzymania stypendium jest:
 1. W I semestrze – prócz spełnienia kryteriów określonych w § 3, przesłanie do FEP w terminie ogłoszonym na stronie www.stypendia-pomostowe.pl zaświadczenia z uczelni o rozpoczęciu studiów, o których mowa w § 1. Dokument wydany przez Dziekanat lub Biuro obsługi studenta powinien zawierać pieczątkę uczelni, czytelny podpis osoby wydającej dokument oraz nazwę kierunku studiów.
 2. W II semestrze – przesłanie do FEP, w terminie ogłoszonym na www.stypendia-pomostowe.pl, zaświadczenia o zaliczeniu I semestru. Dokument wydany przez Dziekanat uczelni lub Biuro obsług studenta powinien zawierać pieczątkę uczelni, czytelny podpis osoby wydającej dokument, nazwę kierunku studiów oraz adnotację o zaliczeniu I semestru. Jeśli w uczelni obowiązuje roczny tryb rozliczania lub Stypendysta ma dług punktowy (warunek), Stypendysta ma obowiązek poinformować o tym FEP i może otrzymać stypendium w II semestrze pod warunkiem podpisania zobowiązania o przedłożeniu zaświadczenia o zaliczeniu I roku. Formularz zobowiązania zostanie przekazany stypendyście mailowo po uprzednim otrzymaniu zaświadczenia z Dziekanatu uczelni lub Biura obsługi studenta zawierającym pieczątkę uczelni, czytelny podpis osoby wydającej dokument, nazwę kierunku studiów oraz informację o rozliczeniu rocznym lub długu punktowym lub warunku.

IV. Wypłata stypendium

§ 5

 1. Podstawą wypłaty stypendium jest zawarcie dwustronnej umowy między FEP a Stypendystą.
 2. Roczne stypendium wynosi 5.000 zł.
 3. Stypendium przekazywane jest w 10. miesięcznych ratach, od października do lipca, w wysokości 500 zł każda, na rachunek bankowy Stypendysty.
 4. Stypendium, które nie zostało wypłacone w terminie z przyczyn niewynikających z winy FEP, będzie wypłacone z najbliższą comiesięczną wypłatą.

V.Postanowienia końcowe

§ 6

 1. Stypendysta zobowiązany jest zawiadomić FEP w terminie 7 dni o:
 1. otrzymaniu urlopu od zajęć w uczelni,
 2. przerwaniu studiów,
 3. zmianie uczelni i/lub kierunku studiów w trakcie roku akademickiego.
  1. Zdarzenia wymienione w ust. 1 pkt a. i b. wykluczają Stypendystę z dalszego udziału w Programie. Zdarzenie wymienione w ust. 1 pkt c. także wyklucza Stypendystę z udziału w Programie, jeśli zmianie uczelni i/lub kierunku studiów towarzyszy zmiana trybu studiów na niestacjonarne oraz uczelni publicznej na niepubliczną lub z akademickiej na zawodową.
  2. Stypendysta jest zobowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych rat stypendium na konto wskazane przez FEP, jeśli nie podjął studiów, bez względu na przyczynę oraz jeśli wystąpiło zdarzenia opisane w ust. 1 pkt b i nie wyniknęło z przyczyny siły wyższej (za siłę wyższą uważa się przykładowo chorobę, wypadek – zdarzenia te muszą być udokumentowane).
  3. W przypadku wystąpienia zdarzeń wymienionych w ust. 1 pkt a i b, wynikających z przyczyn siły wyższej, Stypendysta jest zobowiązany do zwrotu jedynie tych rat stypendium, które przypadają za okres, w który nie był już studentem (lub gdy korzystał z urlopu od zajęć w uczelni).
  4. W przypadku zdarzeń wymienionych w ust. 1 pkt. c, Stypendysta jest zobowiązany do zwrotu tych rat stypendium, które otrzymał po terminie wystąpienia tych zdarzeń.

§ 7

FEP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o tych zmianach będą się ukazywały na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych Kandydatów do Programu Stypendiów Pomostowych.

W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych uprzejme informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem samodzielnie decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska i danych adresowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją zadań jako Partnera Programu Stypendiów Pomostowych na podstawie zawartego z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości Porozumienia o współpracy, KOWR przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku o przystąpienie do Programu i załącznikach do niego dołączonych jako Podmiot przetwarzający działający w imieniu i na rzecz Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wyłącznie w celu realizacji obowiązków prowadzenia ewidencji korespondencji oraz ewidencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z Dz.U. z 2020 r. poz. 164), jako odrębny Administrator będziemy przetwarzać  Pani/Pana dane osobowe w formie elektronicznej w zakresie danych adresowych jako nadawcy korespondencji (wniosków) rejestrowanych w wykorzystywanym w KOWR systemie rejestracji korespondencji EZD (w tym w formie kopii zapasowych) oraz dane osobowe w zakresie Pani/Pana imienia i nazwiska zawarte w sporządzonej przez KOWR liście kandydatów, których wnioski zostaną przekazane do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości  na zasadach określonych w Regulaminie Programu Stypendiów Pomostowych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności ich przetwarzania, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 119 z  04.05. 2016 r. str. 1) dalej jako „RODO”.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazanym w pkt. 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków KOWR wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do złożenia wniosku jako kandydata do Programu Stypendiów Pomostowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe KOWR nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

KOWR nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

 

                                                                                                              Załącznik do Regulaminu

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym

1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i z dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów).

3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.

4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.

5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XIX edycja PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2020/2021 realizowana przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym Bankiem Polskim (NBP), Fundacją Wspomagania Wsi (FWW), koalicją pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych oraz innych instytucji, które przystąpią do Programu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Piotr Cisakowski
Data publikacji:01.09.2020 14:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piotr Cisakowski
Informację aktualizował:Piotr Cisakowski
Data aktualizacji:01.09.2020 14:12