URZĄD MIEJSKI W DUSZNIKACH-ZDROJU,
RYNEK 6 57-340 DUSZNIKI-ZDRÓJ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i odpadowej

(nazwa stanowiska pracy)

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
 3. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie wyższe,
 7. doświadczenie zawodowe minimum 3 lata.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość pracy w administracji publicznej,
 2. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 3. znajomość przepisów i zagadnień dotyczących gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym, gospodarki odpadami oraz utrzymania porządku i czystości w gminach,
 4. umiejętność organizowania pracy własnej,
 5. komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność,
 6. prawo jazdy kat. B.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Inspektora ds. gospodarki mieszkaniowej i odpadowej:

 1. Przygotowanie projektów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;
 2. Prowadzenie spraw związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym przekazywanie wprowadzonych opłat do Referatu Finansowego oraz przygotowanie decyzji w przedmiotowym zakresie;
 3. Prowadzenie ewidencji nieruchomości objętych systemem;
 4. Prowadzenie gospodarki komunalnymi zasobami mieszkaniowymi, w szczególności:
 1. Przygotowanie od strony formalno-prawnej przydziałów lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, wynajmu lokali z urzędu, zamian lokali i przydziałów lokali zamiennych, przekazywanie lokali najemcom
 2. Regulowanie uprawnień do zajmowania lokali w sytuacjach określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego;
 3. Wydawanie zezwoleń na podnajem całego lokalu, przebudowę lokalu, zmianę przeznaczenia i przekwaterowania;
 4. Prowadzenie spraw wspólnot mieszkaniowych:
 1. reprezentowanie interesu prawnego i finansowego Gminy, w których miasto Duszniki-Zdrój ma swój udział;
 2. koordynowanie postępowań prowadzonych przez DZK i innych zarządców nad całokształtem spraw związanych ze wspólnotami mieszkaniowymi;
 3. udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych;
 1. Prowadzenie sprawozdawczości w sprawach objętych zakresem czynności;
 2. Przygotowanie materiałów do planu budżetu miasta w granicach niniejszego zakresu;
 3. Przygotowanie projektów uchwał dotyczących zakresu prowadzonych spraw;
 4. Efektywne wykorzystywanie środków finansowych przeznaczonych na zadania wynikające z niniejszego zakresu obowiązków;
 5. Bieżąca archiwizacja prowadzonych spraw.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca na stanowisku urzędniczym,
 2. forma zatrudnienia: umowa o pracę,
 3. wymiar czasu pracy: ¾ etatu,
 4. praca w godzinach: między 7.30 a 16.00,
 5. w przypadku kandydata podejmującego pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, umowa o prace będzie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Podpisanie umowy zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

5.Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV
 2. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska –wg wzoru
 5. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019, Nr 1282) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z  oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe –  wg wzoru,
 8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych – wg wzoru,
 9. oświadczenie o treści: „ Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój, w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. promocji miasta”.
 10. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie   pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu -  wg wzoru.
 11. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.     

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 7 września 2020 roku do  godz.15:00

 

pod adresem:      Urząd Miejski

                               Rynek 6

                               57-340 Duszniki-Zdrój

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i odpadowej”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

           

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju przy ul. Rynek 6  (pok. 6) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.duszniki.pl.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.duszniki.pl.) oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój.                                                                  

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki mieszkaniowej i odpadowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Małgorzata Gorzkowska
Data publikacji:24.08.2020 12:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Gorzkowska
Data aktualizacji:24.08.2020 12:28