Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

                                                              Duszniki-Zdrój, 11.08.2020 r.                                   

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/ZS/2020

 

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwracamy się z zapytaniem ofertowym na organizację konferencji w dniach 3-4.09.2020 w ramach realizacji zadania pn. ”Zielone Samorządy” dofinansowanego w formie dotacji  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 1. Zamawiający:  

Gmina Miejska Duszniki-Zdrój

ul. Rynek 6

57-340 Duszniki-Zdrój

 

 1. Przedmiot  zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji w dniach 3-4.09.2020
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- wynajem sali konferencyjnej z pełnym zapleczem konferencyjnym (nagłośnienie, rzutnik) dla 50 osób + prelegenci, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa związanymi z COVID-19

- zapewnienie obiadu dla 55 osób

- zapewnienie jednego noclegu ze śniadaniem w dniu 04.09.2020.  (od 3.09 do 4.09) dla 55 osób

- zapewnienie kawy, herbaty, wody, oraz ciastek dla 55 osób przez cały czas trwania konferencji (z zapewnieniem osoby obsługującej)

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

03-04.09.2020

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym:
 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w zapytaniu działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Zamawiający dopuszcza konsorcja oraz powierzenie realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
 5. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dołączyć do oferty:
 • Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr  2 do zapytania).

 

 1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Z postępowania wyklucza się Wykonawców:

 1. powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. którzy nierzetelnie wywiązali się z jakiejkolwiek z wcześniejszych umów zawartych z Gminą Duszniki-Zdrój tzn. zostały naliczone kary umowne bądź wycofali się z realizacji umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.

 

 

 

 

 1. Kryterium oceny ofert i sposób obliczenia ceny:
 1. Oferty będą oceniane na podstawie jednego kryterium: cena
 2. Oferty będą punktowane na podstawie wzoru:

Cena najtańszej oferty / cena badanej oferty x 100  =  ilość punktów

 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia, przyjmując za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną (brutto). Podane ceny w ofercie są cenami ostatecznymi obejmującymi wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia. Oferowana cena jest ceną ryczałtową i powinna obejmować wszelkie czynności towarzyszące, niezbędne do wykonania  przedmiotu zamówienia.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
 1. Formularz oferty wraz z załącznikami należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: zielonesamorzady@duszniki.pl lub wysłać faksem na nr (74) 866-90-25. W tytule maila lub faksu należy umieścić napis: „organizacja konferencji w dniach 3-4.09.2020
 2. Adres Zamawiającego:

Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju

ul. Rynek 6

57-340 Duszniki-Zdrój

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 18.08.2020 roku do godz. 12:00.  
 2. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 3. Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia:

Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju

Osoby do kontaktu:

Damian Bochnak – kierownik referatu promocji, tel.: 74 869-76-85 e-mail: promocja@duszniki.pl

Barbara Rodak- inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, Tel. 74 86 97 687 e-mail: projekty@duszniki.pl

 1. O udzielenie zamówienia publicznego, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą spełnianie następujących warunków dotyczących:
 1. Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 2. Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 1.  Inne istotne warunki zamówienia:
 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami, z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki przedmiotowego zamówienia.
 2. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana w terminie 21 dni od daty wpływu faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego. Rozliczenie za wykonanie zamówienia nastąpi w PLN.
 3. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 7. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zapytania, faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie.
 8. W celu wykazania spełnia ww. warunków należy dołączyć do oferty Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 9. Z postępowania wyklucza się Wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu.
 10. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą podlegały ocenie.
 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 12. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej, określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164).
 13. Sposób przygotowania oferty:
 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” (Załącznik nr 1 do zapytania).
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

 

 1. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

 

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe nr 6/ZS/2020 na organizacje konferencji w dniach 3-4.09.2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:13.08.2020 11:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:17.08.2020 15:31