Działalność Gospodarcza informacje podstawowe:

Kategoria sprawy : Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

 1. Miejsce złożenia Wniosku:

Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju,
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
Biuro Obsługi (parter),
tel. 74/ 869 76 89

 1. Godziny przyjmowania klientów (bez przerwy):

  poniedziałek  8:00 – 15:00
  wtorek  8:00 – 15:00
  środa  8:00 –15:00
  czwartek  8:00 –15:00
  piątek  8:00 – 15:00.
   
 2. Wymagane dokumenty :

Formularz podstawowy – CEIDG 1,aktualna wersja dostępna na stronie www.ceidg.gov.pl

Dokumenty do wglądu:

Aktualny dowód potwierdzający tożsamość tj. Dowód osobisty, lub Paszport.

W przypadku ustanowienia przez przedsiębiorcę pełnomocnika do (załatwiania przez niego sprawy) – oryginał pełnomocnictwa dołączony do wniosku CEIDG.

 1. Opłaty :

Rejestracja działalności gospodarczej nie podlega opłacie

 1. Termin odpowiedzi :

Bezzwłocznie

(Informacja!) Rozpoznanie wniosku polegające na przekształceniu na postać dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG nastąpi następnego dnia roboczego od dnia  jego otrzymania.

(UWAGA!) Jeżeli złożony wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wskazuje wnioskodawcy uchybienia i wzywa do skorygowania wniosku. Do uzupełnienia lub skorygowania wniosku wnioskodawcę wezwie organ gminy w trybie art.10 ust. 1, ust.2  w/cyt ustawy o CEIDG, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 1. Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:

Biuro Obsługi Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju (parter),

tel. 74/ 869 76 89

 1. Tryb odwoławczy :

  Nie przysługuje.

 1. Opłata za odwołanie :

  Brak opłaty.

     10. Informacje dodatkowe:

 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej może być złożony:

1. Jako formularz papierowy przyniesiony osobiście przez samego przedsiębiorcę albo  

jego pełnomocnika,

2. Jako formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy,

3. Elektronicznie po wypełnieniu wniosku roboczego znajdującego się na platformie CEIDG.

4. Może zostać przesłany bezpośrednio do CEIDG z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego EPUAP,

5.Wniosek niepodpisany elektronicznie (w takim przypadku potencjalny przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć podpis osobiście nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od jego wysłania, albo wskazanej daty rozpoczęcia, wykreślenia, wznowienia, zawieszenia działalności gospodarczej lub jej zmiany we wpisie). W przypadku braku podpisu wniosku CEIDG przez przedsiębiorcę  wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

6.Wniosek CEIDG-1 należy wypełnić komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. Wszystkie daty należy podawać w formacie RRRR-MM-DD (standard ISO 8601).

7.Biuro Obsługi Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju potwierdza tożsamość wnioskodawcy i potwierdza przyjęcie wniosku CEIDG-1 za potwierdzeniem.

8. Biuro Obsługi Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e - PUAP i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

11. Uwaga!
Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych zawartych we wniosku w Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U z 2013r., poz. 267 z póź. zmian).

Szczegółowe informacje na stronie:
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-firme/formy-prowadzenia-dzialalnosci/ceidg-spolka-cywilna?inheritRedirect=true

Więcej informacji na:

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Działalność Gospodarcza informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:07.05.2020 08:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:07.05.2020 08:02