DUSZNICKI ZAKŁAD KOMUNALNY                                  Duszniki Zdrój, 03.03.2020r.

W DUSZNIKACH-ZDROJU SPÓŁKA Z O.O.

Adres: ul. Słowackiego 32 A 57-340 Duszniki Zdr.
Telefon:(74) 8 627620
Fax: (74) 8 627630
PKD: 7032 A
REGON: 022038563
NIP: 8831854192

            

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

1. DUSZNICKI ZAKŁAD KOMUNALNY W DUSZNIKACH-ZDROJU SPÓŁKA Z O.O. ul. Słowackiego 32 A, ogłasza  przetarg na sprzedaż drewna wielko i średniowymiarowego w 2020 roku.

 

2.Przetarg ma charakter przetargu ofertowego nieograniczonego dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski.

 

3.Przetarg odbędzie się dnia  11.03.2020r o godz. 13 w siedzibie biura DUSZNICKI ZAKŁAD KOMUNALNY W DUSZNIKACH-ZDROJU SPÓŁKA Z O.O.

 

4.Przedmiotem przetargu są następujące ilości drewna:

 

Iglaste  W_CD

500 m3

Iglaste S_S2A

300 m3

 

 

Drewno zostanie pozyskane kosztem nabywcy / koszt pozyskania i zrywki poniesie nabywca /

 

5.Oferty należy składać w siedzibie DUSZNICKI ZAKŁAD KOMUNALNY W DUSZNIKACH-ZDROJU SPÓŁKA Z O.O. /adres wysyłkowy – DUSZNICKI ZAKŁAD KOMUNALNY W DUSZNIKACH-ZDROJU SPÓŁKA Z O.O. ul. Słowackiego 32 A 57-340 Duszniki Zdr. /  w zaklejonych kopertach z wyraźnym dopiskiem OFERTA PRZETARGOWA.

 

6. DUSZNICKI ZAKŁAD KOMUNALNY W DUSZNIKACH-ZDROJU SPÓŁKA Z O.O.  odstępuje od uiszczenia wadium.

 

7.Termin składania ofert upływa dnia  11.03.2020r o godz. 10 00. Dodatkowych informacji udziela Mistrz ds. Lasów Komunalnych pod nr tel. 516 150 543

 

8.Oferta winna zawierać

- informacje o firmie,  nazwa, adres

- zaświadczenie o  nadaniu NIP,REGON

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji przedsiębiorców/ aktualne z ostatnich 6 miesięcy/

- określenie wielkości zakupu poszczególnych sortymentów wg gatunków określonych w m3

- propozycje cenowe uwzględniając w nich własny koszt pozyskania /z rozbiciem na klasy grubości w przypadku drewna W_CD (WC01, WC02, WC03, WD1, WD2, WD3) i drewna S_S2A

- proponowana forma i termin płatności

- oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

- datę sporządzenia oferty, imię i nazwisko oraz podpis osoby/ osób / upoważnionej do  składania oświadczeń w imieniu firmy

- kserokopię ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

 

9.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane oferentom bez ich otwierania.

 

10. DUSZNICKIEMU ZAKŁADOWI KOMUNALNEMU W DUSZNIKACH-ZDROJU SPÓŁKA Z O.O.  przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty.

 

11.Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyny w dniu przetargu lub najpóźniej siódmego dnia licząc od dnia odbycia przetargu.

 

12.Uczestnik przetargu jest związany swoja oferta do upływu terminu zawarcia umowy nie dłużej niż 30 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

 

Data 03.03.2020r.

 

 

     PREZES ZARZĄDU

/ Sławomir Szymaszek /

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DREWNA WIELKO I ŚREDNIOWYMIAROWEGO W 2020 ROKU
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Justyna Kubacka
Data publikacji:03.03.2020 07:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Justyna Kubacka
Data aktualizacji:03.03.2020 07:18