Wywieszono w dniach od 24 stycznia 2020 r  do dnia 6 lutego 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 74 ust. 3 i art 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.  z 2017r., poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: (tj. Dz. U. 2017 poz. 1257)

 Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój  zawiadamia strony postępowania,

 

 że została wydania decyzja nr 5/2020 z dnia 24.01.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla  przedsięwzięcia pn.

„Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej i wodociągowej w obrębie Zieleniec w Dusznikach-Zdroju”

 

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji w Referacie  Techniczno - Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju ul. Rynek 6, pok. nr 23, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-16.00.(przerwa w godzinach od 12:15-13:00)

 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu  za pośrednictwem Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój

 

 

                                                                                              /Piotr Lewandowski/

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszcznie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 5/2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:24.01.2020 07:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:24.01.2020 07:50