BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ 

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w skład, których wchodzą działki oznaczone geodezyjnie:

 

nr 76/1 o pow. 1301 m2, PsV 920 m2, RVI 381 m2

nr 76/3 o pow. 2245 m2, PsV 1784 m2, PsVI 462 m2,

nr 76/5 o pow. 3255 m2, PsV 1642 m2, PsVI 1613 m2,

nr 76/6 o pow. 324 m2, PsV 254 m2, PsVI 70 m2,

nr 76/8 o pow. 1730 m2, PsV 391 m2, RVI 1339 m2

 

położone w Dusznikach-Zdroju obręb Podgórze AM-4. Nieruchomości oznaczone są w „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem MN/U teren zabudowy mieszkalno-usługowej.  

 

Cena wywoławcza 405 000 zł /netto/

Do ceny nieruchomości gruntowej dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %. 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju /sala nr 17/.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 40 000 zł na konto Nr 05 9523 10110200 0329 2002 0023 do dnia 17.12.2019r. Pieniądze w dniu 17.12.2019r. muszą być na koncie Urzędu Miasta. Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

 

Osoby biorące udział w przetargu, nieposiadające kwalifikacji rolniczych, zobowiązane są do uzyskania zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. O zgodę należy wystąpić niezwłocznie po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu. Brak zgody jednoznaczny jest z unieważnieniem przetargu i zwrotem wadium.

 

Osoby biorące udział w przetargu, posiadające kwalifikacje rolnicze, zobowiązane są złożyć następujące dokumenty komisji przetargowej:

 

- oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, od co najmniej 5 lat, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), – jako dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres;

- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, – jako dowód potwierdzający zamieszkanie, od co najmniej 5 lat na terenie gminy, gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa;

- oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

- kserokopię dyplomu (studia, także podyplomowe) lub świadectwa (ukończenia szkoły średniej, zasadniczej zawodowej, gimnazjum, podstawowej).

 

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości, istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

 

W przypadku, gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości , poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Duszniki Zdrój przy oraz ogłoszeniu w prasie, podając przyczynę odwołania przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.duszniki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój.

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Duszniki Zdrój przy ul. Rynek 6, II piętro pokój nr 15 lub telefonicznie pod nr /074/ 86-97-663.

 

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2018 r, poz. 2204 z póź.zm./ oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.2014.1490/.

Ponadto określa się:

  • osobie, która przetargu nie wygra wadium zostanie zwrócone najpóźniej do dnia 24.12.2019 r.
  • nabywca wyłoniony w drodze przetargu, który nie przystąpi do zawarcia aktu notarialnego traci wadium.
  • termin rozpoczęcia zabudowy dwa lata od daty podpisania aktu notarialnego
  • termin zakończenia budowy pięć lat od daty podpisania aktu notarialnego

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w skład, których wchodzą działki oznaczone geodezyjnie: nr 76/1 o pow. 1301 m2, PsV 920 m2, RVI 381 m2 nr 76/3 o pow. 2245 m2, PsV 1784 m2, PsVI 462 m2, nr 76/5 o pow. 3255 m2, PsV 1642 m2, PsVI 1613 m2, nr 76/6 o pow. 324 m2, PsV 254 m2, PsVI 70 m2, nr 76/8 o pow. 1730 m2, PsV 391 m2, RVI 1339 m2 położone w Dusznikach-Zdroju obręb Podgórze AM-4. Nieruchomości oznaczone są w „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem MN/U teren zabudowy mieszkalno-usługowej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Natalia Barańska
Data publikacji:22.11.2019 14:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Fituch
Informację aktualizował:Natalia Barańska
Data aktualizacji:22.11.2019 14:27