Zarządzenie Nr 75 /2019

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

 

 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podania  wysokości dotacji na

                  dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe

                  oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie

                  miasta  Duszniki-Zdrój w roku 2019 w zakresie: wspierania i upowszechniania 

                  kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h  oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 450 z późniejszymi zmianami) oraz do Uchwały nr II/8/18 Rady Miejskiej  w Dusznikach Zdroju z dnia 29 listopada 2018 r w sprawie: Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2019 rok, oraz art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, poz. 2244 z 2019 r.)  podaję do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 10.07.2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.

§ 1

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w roku 2019 wynosi 62.000,00 zł

§ 2

Zestawienie zadań, na które zostały przyznane środki:

Nr

 

Nazwa organizacji

 

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

 

1

MKS Duszniki-Zdrój

Ul. Wybickiego 2 a

57-340 Duszniki-Zdrój

Organizacja i udział w imprezach sportowych w biathlonie letnim i zimowym

 

18. 000  zł

 

2

 

UKS „ORLICA” Budynek „Duszniki-Arena”

Ul. Olimpijska 4

57-340 Duszniki-Zdrój

Organizowanie imprez sportowo-kulturalnych uczestnictwo we współzawodnictwie różnych szczebli

 

 

20. 000 zł

 

 

 

3

 

Miejski Klub Sportowy „POGOŃ”  ul. Rynek 6

 57-340 Duszniki Zdrój

Organizacja imprez sportowych z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży i dorosłych w gminie Duszniki-Zdrój oraz uczestnictwo w realizacji w ramach struktur OZPN Wałbrzych

 

 

 

 

 

24 000 zł

 

 

 

R A Z E M :

 

 

62. 000 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w:

  1. Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. siedzibie Urzędu Miasta w Dusznikach Zdroju (tablica ogłoszeń),
  3. na stronie internetowej – www.duszniki.pl

§ 5

Zarządzenie podlega doręczeniu  wszystkim oferentom, którzy złożyli oferty w konkursie.

 

Burmistrz Miasta
Piotr Lewandowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki -Zdrój w 2019 r. z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:03.09.2019 10:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:12.12.2019 11:39