BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ 

 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę kompleksu rekreacyjnego „Czarny Staw” położonego w Dusznikach-Zdroju przy ulicy Podgórze 1a, część działki nr 190 AM-5 obręb Zdrój o powierzchni 360 m2, w strefie uzdrowiskowej w pobliżu Parku Zdrojowego.

 

 1. Charakterystyka przedmiotu dzierżawy.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Duszniki-Zdrój, obejmuje część działki nr 190 AM-5 o pow. 360 m² wpisaną w księdze wieczystej nr SW1K /00087348/3, wraz z budynkiem obsługi rekreacyjnej o pow. 250,50 m2

 

W/w nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy na okres 10 lat w celu prowadzenia działalności gastronomicznej i rekreacyjnej z wypożyczalnią sprzętu wodnego (łódki, kajaki, rowery wodne) o charakterze przyjaznym dla rodziny.

 

Zgodnie ze stanem faktycznym nieruchomość jest zagospodarowana i wyposażona jest w media wodno-kanalizacyjne i elektrykę. Dojazd do nieruchomości jest utrudniony i w założeniach funkcjonowania trzeba wziąć pod uwagę pozwolenie poruszania się pojazdami ścieżką/alejką jako możliwe tylko w sytuacjach wyjątkowych, a na co dzień wszelki rozładunek powinien mieć miejsce na terenie parkingu (od strony Podgórza). Z parkingu do budynku dostawy powinny się odbywać przy użyciu lekkich środków transportów na przykład: wózek transportowy, melex. 

 1. Wywoławcza miesięczna stawka czynszu wynosi : 1 000,00 zł netto (słownie: tysiąc złotych netto).

 

 1. Wysokość wadium - 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100).

 

 1. Do ustalonego w drodze przetargu czynszu za dzierżawę nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług w wysokości ustalonej przepisami prawa.

 

Opłatę z tytułu czynszu należy wnosić z góry 20 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju  nr: 60 9523 1011 0200 0329 2002 0003 Bank Spółdzielczy.

 

Stawka czynszu za dzierżawę nieruchomości podlegać będzie corocznej rewaloryzacji w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa GUS w sprawie wskaźnika wzrosty cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zmiana czynszu następować będzie nie później niż do dnia 31 marca każdego roku, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia każdego roku, bez odrębnego zawiadomienia oraz bez potrzeby zmiany umowy. Podstawą każdorazowej waloryzacji będzie stawka czynszu obowiązująca w ostatnim, przed datą waloryzacji, okresie rozliczeniowym.

 

Oprócz czynszu, Dzierżawca będzie pokrywał pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy, podatek od nieruchomości i inne zobowiązania publiczne.

 

Dzierżawca będzie zobowiązany w okresie letnim do udostępnienia turystom i mieszkańcom wypożyczalni rekreacyjnej pojazdów wodnych w tym min. pięciu sztuk drewnianych łódek.

 

Dzierżawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności w sposób ciągły, bez okresów przestoju. Lokal oraz wypożyczalnia w sezonie letnim tj. od 1 maja do 30 września będą otwarte minimum 6 dni w tygodniu przez minimum 8 godzin .

 

 1. Szczegółowe warunki przetargu wraz z formularzem ofertowym można pobrać ze strony internetowej: www.bip.duszniki.pl.

Informację o powyższym można także uzyskać w Referacie Techniczno Inwestycyjnym Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój – pokój nr 15, tel. 74 8697 663.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w terminie do dnia 9 maja 2019r. wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) na konto BS Nr 05 9523 1011 0200 0329 2002 0023. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww konto.

 

 1. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Przetarg na dzierżawę kompleksu rekreacyjnego „Czarny Staw”; „Nie otwierać przed dniem 9 maja 2019r.”

w biurze obsługi klienta Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju ul. Rynek 6 do dnia 9 maja 2019r. do godz. 14:00.

Oferty można przesłać pocztą, o terminowości wpływu decyduje wówczas data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju ul. Rynek 6.

 

 

Pisemna oferta musi zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot (odpowiedni wpis do właściwego rejestru lub dokument tożsamości),
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. wysokość proponowanego czynszu miesięcznego za dzierżawę nieruchomości, równą bądź wyższą od stawki wywoławczej,
 4. przedstawienie koncepcji prowadzenia działalności gastronomicznej i pomysł na aranżację wnętrza,
 5. przedstawienie koncepcji prowadzenia innych form działalności w lokalu będącym przedmiotem

przetargu (występy, koncerty, wystawy, imprezy itp.) z uwzględnieniem możliwości bezpłatnego korzystania z przyległych gminnych terenów rekreacyjnych i zbiornika wodnego „Czarny Staw”,

 1. przedstawienie koncepcji na współpracę z lokalnymi producentami i przedsiębiorcami, na przykład: używanie lokalnych produktów w kuchni, współpraca z innymi podmiotami z Dusznik-Zdroju i okolic.    
 2. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń. 
 3. oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Gminy Duszniki-Zdrój,
 4. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z położeniem nieruchomości,
 5. kserokopia dowodu wpłaty wadium,  
 6. oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem umowy na dzierżawę nieruchomości.

 

 1. Otwarcie ofert (część jawna) nastąpi w dniu 9 maja 2019r. o godz. 15:00, w siedzibie Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju przy ul. Rynek 6, sala nr 17.
 1. W ramach części jawnej przetargu nastąpi otwarcie i kwalifikacja ofert do dalszego etapu zgodnie z warunkami przetargu.
 2. W dniu 10 maja 2019r. nastąpi część niejawna przetargu obejmująca wybór oferty na podstawie następujących kryteriów:

a) wartość miesięcznego czynszu dzierżawy, tj. od 1000 zł do 1200 zł - 14 punktów, od 1200,01 zł do 1300 zł - 16 punktów, od 1300,01 zł do 1500 zł - 18 punktów, od 1500,01 zł i więcej – 20 punktów ( są to ceny netto);

b) koncepcja oferty gastronomicznej oraz prowadzenia innych form działalności w lokalu będącym przedmiotem przetargu (występy, koncerty, wystawy, imprezy itp.) z uwzględnieniem możliwości bezpłatnego korzystania z przyległych gminnych terenów rekreacyjnych i zbiornika wodnego „Czarny Staw”– od 0-60 punktów.

c) koncepcja na współpracę z lokalnymi producentami i przedsiębiorcami, na przykład: używanie lokalnych produktów w kuchni, współpraca z innymi podmiotami z Dusznik-Zdroju i okolic. – od 0 do 10 punktów;

d) prowadzenie działalności: godziny otwarcie obiektu: 8 godzin dziennie 0 punktów, 9 godzin i powyżej 10 punktów;

 

 1. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 1. W przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszu. W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone najpóźniej w ciągu trzech dni od zakończenia przetargu.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę kompleksu rekreacyjnego „Czarny Staw” położonego w Dusznikach-Zdroju przy ulicy Podgórze 1a, część działki nr 190 AM-5 obręb Zdrój o powierzchni 360 m2, w strefie uzdrowiskowej w pobliżu Parku Zdrojowego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Natalia Barańska
Data publikacji:26.04.2019 14:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Fituch
Informację aktualizował:Natalia Barańska
Data aktualizacji:10.05.2019 10:39