Zarządzenie nr 31/2019

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w  Dusznikach-Zdroju na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

1) na stronie internetowej Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdrój,

3) na tablicach ogłoszeń w placówkach oświatowych gminy Duszniki-Zdrój,

4) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój,

5) w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

    załącznik nr 1 do

Zarządzenia Nr 31 /2019

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

                   z dnia 25 kwietnia 2019 r.    

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU  W DUSZNIKACH-ZDROJU

 

 

1. Organ prowadzący szkołę:

     Gmina Miejska Duszniki-Zdrój

     Rynek 6

     57-340 Duszniki-Zdrój

 

2. Nazwa i adres szkoły, którego dotyczy konkurs:

    Miejski Zespół Szkół  w Dusznikach-Zdroju

    Ul. Wybickiego 2 a

    57-340 Duszniki-Zdrój

 

3. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2, § 6 oraz § 12 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597).

 

4. Oferty osób przystępujących do konkursu winny zawierać łącznie:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

2) oświadczenia zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

3) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectwo pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających  posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

5) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931, Dz.U z 2015 r. poz. 1132 oraz Dz.U z 2017 r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca;

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w  art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zmianami);

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z  lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 430, ze zm. ) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznego przedszkola urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

11) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w przypadku nauczyciela;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.  76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) lub  w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

15) oświadczenie o treści: „ Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój, w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju”.

 

Na żądanie organu prowadzącego Miejski Zespół Szkół w Dusznikach-Zdroju, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust.  5 pkt 4-7, 12 i 13

 

5. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

 

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju” do dnia 20 maja 2019 r. do godz. 15.00

1) osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki-

    Zdrój,

2) pocztą na  adres: Urząd Miasta Duszniki-Zdrój, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta)

2. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój.

 

5. Klauzula informacyjna Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych- (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję:

 

1) administratorem zebranych danych osobowych jest Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój, mający siedzibę w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój,

2) dane będą przetwarzane do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół prowadzonego przez Gminę Duszniki-Zdrój,

3) dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom,

4) podanie danych jest obowiązkowe i wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017, poz. 1587),

5) Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 

6. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta Duszniki-Zdrój, tel. 748697676

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs na Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Beata Sujak
Data publikacji:25.04.2019 10:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Beata Sujak
Data aktualizacji:29.04.2019 07:56