URZĄD MIEJSKI W DUSZNIKACH-ZDROJU

Rynek 6

57-340 Duszniki-Zdrój

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowe

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1.  Wykształcenie średnie lub wyższe.
  2. Obywatelstwo polskie.
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych.
  4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Nieposzlakowana opinia.
  6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w ogłoszeniu stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Posiada znajomość przepisów prawa z obszaru gospodarki komunalnej, ustawy o odpadach, oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie, Kodeksu Cywilnego oraz aktów wykonawczych do ustaw, 
 2. Umiejętność ich interpretacji oraz ich wykorzystania do wykonywania zadań;
 3. Znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego – Kodeks postępowania administracyjnego oraz  ustawy o samorządzie gminnym,
 4. Minimum 1 rok stażu pracy przy wykonywaniu podobnych czynności
 5. Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Microsoft Office;
 6. Posiadanie prawa jazdy kat.B

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. nadzór i realizacja działań w zakresie gospodarki komunalnej, ustawy o odpadach, oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, 
 2. nadzór i kontrola realizowanych umów, dotyczących oczyszczania miasta (letniego i zimowego) utrzymania zieleni, oświetlenia ulic i placów, targowiska miejskiego, cmentarza komunalnego, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), Parku Zdrojowego, przystanków  autobusowych
 3. konserwacja punktów świetlnych,
 4. Nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku.
 5. Przygotowywanie projektów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 6. prowadzenie spraw związanych z dzierżawami gruntów dotyczącymi ogródków przydomowych,
 7. prowadzenie gospodarki komunalnymi zasobami mieszkaniowymi w szczególności:
 8. przygotowanie od strony formalno-prawnej przydziałów lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, wynajmu lokali z urzędu, zamian lokali i przydziałów lokali zamiennych, przekazywanie lokali najemcom.
 9. regulowanie uprawnieniami do zajmowania lokali w sytuacjach określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 10. wydawanie zezwoleń na podnajem całego lokalu, przebudowę lokalu, zmianę przeznaczenia i przekwaterowania.
 11. prowadzenie spraw Wspólnot mieszkaniowych:
 12. reprezentowania interesu prawnego i finansowego Gminy, w których miasto Duszniki-Zdrój ma swój udział
 13. koordynowanie postępowaniami prowadzonymi przez DZK  i innych Zarządców nad całokształtem spraw związanych ze wspólnotami mieszkaniowymi
 14. udział na zebraniach wspólnot Mieszkaniowych

 

 1. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca w Urzędzie Miejskim, na stanowisku urzędniczym w wymiarze pełnego etatu.

W przypadku kandydata podejmującego pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę będzie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

Podpisanie umowy zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy.

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%;

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 poz.  926 z p.zm.),
  2. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
  4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem, jeżeli ubiegający się o zatrudnienie w urzędzie zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018, poz. 1260 ze zmianami),
  6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
  9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.     

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 18 marca 2019 r. do godz. 15.00 osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego Duszniki-Zdrój, Rynek 6 (Biuro Obsługi Klienta parter) lub pocztą na adres:

Urząd Miejski

Rynek 6

57-340 Duszniki-Zdrój

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –  ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Aplikacje niekompletne oraz te, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju
 Rynek 6  (pok. 6) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.duszniki.pl.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.duszniki.pl.) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój, piętro I.                                                                                     

                                                                    WYNIKI                                               

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Wiesław Bator
Data publikacji:06.03.2019 08:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Beata Sujak
Data aktualizacji:28.03.2019 13:06