GŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. TECHNICZNYCH - DZK DUSZNIKI-ZDRÓJ

Duszniki – Zdrój, 04.02.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. TECHNICZNYCH

Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach – Zdroju sp. z o.o., lokalna firma ze 100% udziałem Gminy Duszniki – Zdrój działająca w branży komunalnej

poszukuje kandydatów

 

na stanowisko: specjalista ds. technicznych,

miejsce wykonywania pracy: siedziba Spółki,

przewidywany termin rozpoczęcia pracy: marzec / kwiecień 2019r.

 

Zakres obowiązków:

- prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu prac remontowych, konserwacyjnych, odpowiedzialność merytoryczna za realizowane prace i kompletność dokumentów, w zakresie określonym w obowiązujących przepisach;

- sporządzanie kart zarobkowych, wniosków o naliczanie premii, ekwiwalentu za odzież i pranie, ewidencji czasu pracy, pracowników na stanowiskach robotniczych działu technicznego;

- sporządzanie faktur  oraz prowadzenie rejestru za remonty wykonane przez dział techniczny;

- sporządzanie kosztorysów  ofertowych, inwestorskich, powykonawczych na roboty budowlane;

- zlecanie do biur projektowych wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej;

- przygotowywanie umów oraz aneksów na roboty wykonane systemem zleconym;

- uczestnictwo w odbiorze wykonanych robót systemem własnym i obcym.

Wymagania formalne dla kandydatów, w tym:

 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie min. średnie lub wyższe o kierunku budownictwo lub architektura,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
 4. brak skazania prawnomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku, na które ogłoszony jest nabór,
 6. dobra praktyczna znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu Microsoft Office.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych,
 2. posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy  na stanowisku zgodnie z wyżej wymienionym wykształceniem.
 3. dobrze rozwinięte umiejętności analityczne,
 4. posiadanie cech tj. skrupulatność, odpowiedzialność, punktualność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole oraz pracy pod presją czasu oraz komunikacją z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Mile widziane posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

Oferujemy:

        - Stabilne zatrudnienie na pełny etat, w oparciu o umowę o pracę;

        - Pracę na samodzielnym stanowisku;

        - Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznym środowisku pracy.

 

Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. życiorys – curriculum vitae,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisko
 7. kserokopie świadectw pracy oraz referencje.

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć w zamkniętych kopertach z adresem kandydata i dopiskiem „Konkurs na stanowisko specjalisty ds. technicznych” w Dusznickim Zakładzie Komunalnym w Dusznikach – Zdroju Sp. z o.o. , ul. Słowackiego 32 a,

57-340 Duszniki – Zdrój,  w sekretariacie tj. pok. nr 22, w terminie  od 06.02.2019 r. do 15.02.2019 r. do godz. 15.00.

W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

List motywacyjny i życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z własnoręcznym podpisem.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami, którzy zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub e-mailowo do dnia 21.02.2019 r.

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość niewyłonienia żadnego z kandydatów, a także odwołania naboru na wolne stanowisko młodszego referenta ds. gospodarowania odpadami.

Administratorem Pana/ Pani danych będzie Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach – Zdroju sp. z o.o. ul.J.Słowackiego 32A, 57-340 Duszniki – Zdrój, nr KRS 0000450624, NIP 883 185 4192, REGON 022038562.
Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: dzk@duszniki.pl; Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienia do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 22 1 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana; Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:GŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. TECHNICZNYCH - DZK DUSZNIKI-ZDRÓJ
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.02.2019 11:11