URZĄD MIEJSKI W DUSZNIKACH-ZDROJU

Rynek 6

57-340 Duszniki-Zdrój

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. ochrony środowiska

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1.  Wykształcenie wyższe.
  2. Obywatelstwo polskie.
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych.
  4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Nieposzlakowana opinia.
  6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w ogłoszeniu stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość przepisów prawa z obszaru ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa (ustawa Prawo Ochrony środowiska, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o lasach, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) oraz aktów wykonawczych do ustaw
  2. Umiejętność ich interpretacji oraz ich wykorzystania do wykonywania zadań;
  3. Znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego – Kodeks postępowania administracyjnego oraz  ustawy o samorządzie,
  4. Minimum 1 rok stażu pracy przy wykonywaniu podobnych czynności
  5. Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Microsoft Office;
  6. Posiadanie prawa jazdy kat.B

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 2. Prowadzenie postępowań w zakresie usuwania drzew i krzewów w tym decyzji na wycięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości, ustalanie opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów,
 3. Prowadzenie spraw dotyczących hodowli, ochrony zwierząt łownych i prawa łowieckiego
 4. Koordynacja zadań dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy,
 5. Realizacja zadań Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami bezpańskimi i źle traktowanymi przez właścicieli, w szczególności dotyczących umieszczania zwierząt w schroniskach, 
 6. Prowadzenie spraw związanych z padłymi zwierzętami.
 7. prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo wodne należących do kompetencji Gminy 
 8. prowadzenie działań na rzecz ochrony flory i fauny, w tym wnioskowanie do właściwych organów o wprowadzenie określonych form ochrony przyrody,
 9. Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie środowiska
 10. Udział w tworzeniu planów i programów lokalnych w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody.
 11. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska,
 12. Wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska w tym wymierzanie kar pieniężnych za naruszanie wymagań ochrony środowiska,

 

 1. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca w Urzędzie Miejskim, na stanowisku urzędniczym w wymiarze pełnego etatu.

W przypadku kandydata podejmującego pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę będzie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

Podpisanie umowy zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy.

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%;

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 poz.  926 z p.zm.),
  2. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
  4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem, jeżeli ubiegający się o zatrudnienie w urzędzie zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018, poz. 1260 ze zmianami),
  6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
  9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.     

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 28 stycznia 2019 r. do godz. 15.00 osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego Duszniki-Zdrój, Rynek 6 (Biuro Obsługi Klienta parter) lub pocztą na adres:

Urząd Miejski

Rynek 6

57-340 Duszniki-Zdrój

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –  ds. ochrony środowiska

Aplikacje niekompletne oraz te, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju
 Rynek 6  (pok. 6) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.duszniki.pl.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.duszniki.pl.) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój, piętro I.              

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Możdżan-Karmazyn
Data publikacji:17.01.2019 12:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesław Bator
Data aktualizacji:20.02.2019 11:54