URZĄD MIEJSKI W DUSZNIKACH-ZDROJU

Rynek 6

57-340 Duszniki-Zdrój

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1.  Wykształcenie wyższe.
  2. Obywatelstwo polskie.
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych.
  4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Nieposzlakowana opinia.
  6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w ogłoszeniu stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. studia podyplomowe lub szkolenia z zakresu zamówień publicznych
  2. minimum dwuletni staż pracy przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych i realizacji projektów ze środków zewnętrznych w instytucjach z sektora finansów publicznych,
  3. praktyczna i teoretyczna aktualna wiedza z obszaru przygotowania i realizacji projektów współfinasowanych ze środków zewnętrznych (krajowych, unijnych, innych)
  4. umiejętność kreatywnego myślenia,
  5. komunikatywność i poczucie odpowiedzialności,
  6. umiejętność pracy pod presją czasu,
  7. doświadczenie zarówno z zakresu projektów „twardych” (infrastrukturalnych), jak i „miękkich” (społecznych),
  8. umiejętność dobrej organizacji pracy.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. analiza programów pomocowych pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy m.in. krajowych, unijnych i innych na realizację zadań własnych gminy,
  2. udział w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej,
  3. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją towarzyszącą zgodnie z wytycznymi programowymi, w tym m.in. przekazania do instytucji finansujących w wyznaczonych ramach czasowych, kontakt/negocjacje z instytucjami finansującymi w sprawach związanych z właściwym przygotowaniem i złożeniem wniosków o dofinansowanie, monitorowanie złożonych wniosków o dofinansowanie, składanie korekt i uzupełnień złożonych wniosków,
  4. prowadzenie rozliczeń, sprawozdawczości, w tym m. in. przygotowanie i terminowe złożenie sprawozdań/raportów z realizacji projektów oraz wniosków o płatność,
  5. przygotowanie wymaganych dokumentów do kontroli projektów,
  6. aktualizacja wniosków o dofinansowanie, które zostały wytypowane do dofinansowania i przekazanie ich do instytucji finansujących w wyznaczonych ramach czasowych, składanie korekt i uzupełnień do złożonych sprawozdań/raportów,
  7. bieżąca obsługa  administracyjna i archiwizacja dokumentacji projektowej,
  8. podejmowanie działań zorientowanych na realizację wskaźników produktu i rezultatu,
  9. podejmowanie działań mających na celu utrzymanie trwałości projektów,
  10. realizowanie działań promocyjnych wymaganych zapisami programów pomocowych,
  11. prowadzenie działań informacyjnych w zakresie warunków i możliwości pozyskania dofinansowania przez jednostki podległe gminie, przedsiębiorców, pracodawców, organizacje pozarządowe oraz inne grupy zawodowe i społeczne,
  12. pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej oraz prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie realizowanych projektów – we współpracy z inspektorem ds. zamówień publicznych i referatem finansowym,
  13. zastępowanie pracowników referatu techniczno-inwestycyjnego w przypadku nieobecności,
  14. wykonywanie zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

 

 1. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca w Urzędzie Miejskim, na stanowisku urzędniczym w wymiarze pełnego etatu.

W przypadku kandydata podejmującego pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę będzie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

Podpisanie umowy zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy.

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%;

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 poz.  926 z p.zm.),
  2. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
  4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem, jeżeli ubiegający się o zatrudnienie w urzędzie zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018, poz. 1260 ze zmianami),
  6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
  9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.     

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 02 stycznia 2019 r. do godz. 15.00 osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego Duszniki-Zdrój, Rynek 6 (Biuro Obsługi Klienta parter) lub pocztą na adres:

Urząd Miejski

Rynek 6

57-340 Duszniki-Zdrój

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –  ds. pozyskiwania środków zewnętrznych”

Aplikacje niekompletne oraz te, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju
 Rynek 6  (pok. 6) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.duszniki.pl.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.duszniki.pl.) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój, piętro I.                                                                                      

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Możdżan-Karmazyn
Data publikacji:20.12.2018 09:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Agnieszka Możdżan-Karmazyn
Data aktualizacji:10.01.2019 09:49