Zmiana nazwiska i imienia  na podstawie przepisów ustawy

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska składa się w wybranym urzędzie stanu cywilnego.

W Dusznikach-Zdroju  jest to: USC ul. Rynek 6 , pok.9 , tel  +48 74 8697665

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

  • obywatel polski
  • cudzoziemiec nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w RP miejsce zamieszkania
  • cudzoziemiec, który uzyskał  w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy -  wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego                                                                                                         Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska mogą złożyć  za pośrednictwem konsula RP.

Godziny przyjmowania klientów:
od poniedziałku do piątku  w godzinach od 07:30 do 16:00 , przerwa 12:15- 13:00

Wymagane dokumenty: 

1. wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
2. zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia lub nazwiska dziecka oraz zgoda dziecka, które ukończyło 13 lat. Zgoda może być złożona w obecności kierownika USC lub przed konsulem RP bądź z podpisem notarialnie poświadczonym. Jeżeli jedno z rodziców jest pozbawione władzy rodzicielskiej należy dostarczyć postanowienie sądu. W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do władzy opiekuńczej - wówczas należy dostarczyć postanowienie sądu.
3. opłata skarbowa

Opłaty:

  • opłata skarbowa za decyzję o zmianie imienia i/lub nazwiska - 37 zł

Bank Spółdzielczy Kłodzko oddz. Duszniki-Zdrój

60 9523 1011 0200 0329 2002 0003

Kod SWIFT banku : S.W.I.F.T COD POLUPLPR PL

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego. 
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (tj. Dz.U. 2016, poz.10 ze zm.)

Inne dane:

1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika usc Osoby zamieszkałe za granicą wniosek mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP .
2. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczy zmiany:
- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka
- na imię lub nazwisko używane
- na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione
- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada
3. Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.
4. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska każdy ze współmałżonków powinien złożyć osobny wniosek wraz z załącznikami.
5. Jeżeli zmiana nazwiska ma objąć dziecko, które ukończyło 13 lat – potrzebna jest również jego zgoda.
6. Gdy o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka wystąpi jedno z rodziców, drugi rodzic – musi wyrazić zgodę, chyba że jest pozbawiony władzy rodzicielskiej.
7. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej następuje po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana nazwiska i imienia na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:25.02.2009 13:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Joanna Szewczyk
Data aktualizacji:05.03.2020 10:23